การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500

Last modified: August 28, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500
Modification Automatic paper cutter, Megtec Model D500
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศราวุธ สีทาบุญ, นายเกล้า วัฒนวิกย์กรรม์
Mr.Saravuth  Sithaboon, Mr.Klao  Wathanavikan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิทักษ์พงษ์ บุญประสม
Mr.Pitagpong Boonprasom
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

ศราวุธ สีทาบุญ และ เกล้า วัฒนวิกย์กรรม์. (2560). การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย ในด้านการพิมพ์หนังสือเรียนและแบบเรียนต่างๆ มาเป็นเวลานาน จากการปฏิบัติงาน โครงการสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยสยาม สาขา วิชาวิศวกรรมการพิมพ์ การดำเนินงาน ภายในบริษัท มีการวางแผนทำนุบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการพิมพ์ซึ่งควบคุมและดูแลโดย แผนกซ่อมบำรุงรักษาของบริษัท และได้มีการมอบหมายให้มีการแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500 ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

คำสำคัญ: ปรับปรุง, เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500


Abstract

Thai Romklao Co., Ltd. is a company that produces and distributes well-known publications. In the field of printing books and classes. From the operation of the cooperative program of Siam University, Faculty of Printing Engineering, it was found that the maintenance of the printing machinery was controlled and supervised by the maintenance department. It improved the automatic paper cutter Megtec Brand D500 Model to normal operation.

Keywords: Repairable, Megtec Automatic Paper Cutter D500, Modification.


  การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500 / Modification Automatic paper cutter, Megtec Model D500

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 147
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code