การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบหล่อลื่นจาระบีอัตโนมัติกับระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ: กรณีศึกษาในเครื่องกัด CNC สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Last modified: December 23, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบหล่อลื่นจาระบีอัตโนมัติกับระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ: กรณีศึกษาในเครื่องกัด CNC สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Technical and Economic Comparative Analysis of Automatic Grease Lubrication System and Automatic Oil Lubrication System: A Case Study of CNC Milling for an Auto Parts Factory
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกัณฑ์เอนก บุญอินทร์
Mr. Kananek Boonin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. วีระกาจ ดอกจันทร์
Dr. Weerakarj Dokchan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน:
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Proceedings
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น | The 9th CAS National and International Conference 2021 (CASNIC9 2021) Saturday, 6 November 2021 at College of Asian Scholars, Khon Kaen, Thailand 

การอ้างอิง/citation

กัณฑ์เอนก บุญอินทร์. (2564). การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบหล่อลื่นจาระบี อัตโนมัติ กับระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ: กรณีศึกษาในเครื่องกัด CNC สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonin K. (2021). Technical and economic comparative analysis of automatic grease lubrication system and automatic oil lubrication system: A case study of CNC milling for an auto parts factorye. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาระบบหล่อลื่นจาระบีอัตโนมัติมาใช้แทนระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ ในเครื่องกัด CNC รุ่น FANUC ROBODRILL α-D21MIB เพื่อลดความสิ้นเปลืองของสารหล่อลื่นและสารหล่อเย็นในเครื่องกัด CNC
การปรับปรุงวิธีการหล่อลื่นเครื่องจักรโดยเปลี่ยนมาใช้ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติด้วยจาระบี เป็นการป้องกันช่วยรักษาระบบน้ำยาหล่อเย็นให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ป้องกันน้ำหล่อเย็นทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจส่งผลให้ระบบหล่อลื่นของเครื่องกัด CNC เกิดความเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ คำนวณหาระยะเวลาการคืนทุน และการวิเคราะห์การลงทุนในส่วนเพิ่ม
ผลการศึกษาในครั้งนี้ สรุปได้ว่า ระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติแบบเดิม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมเครื่องละ 56,244 บาท ต่อปี และระบบจาระบีที่ทำมาปรับใช้ลดค่าใช้จ่ายลงเหลือ เครื่องละ 31,143 บาท หรือลดลงร้อยละ 55.3 จะได้ค่าของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 41.73 โดยมีระยะเวลาคืนทุน อยู่ที่ 1.67 ปี

คำสำคัญ: ระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ, ระบบหล่อลื่นจาระบีอัตโนมัติ, เครื่องกัด CNC, โรงงานผลิตชิ้นส่วนงานยนต์, การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิค


Abstract

The objective of this thesis was to study the possibility of using an automatic grease lubrication system instead of an existed automatic oil lubrication system. A FANUC ROBODRILL α-D21MIB CNC milling machine was used as a case study to reduce the consumption of lubricants and coolants in the CNC milling machines.
Improving the method of lubrication of the machine was by switching to an automatic grease lubrication system. This system was a protection to help maintain the coolant system to be used for a longer time, and prevented the coolant from not working at full efficiency and can cause damage to the lubrication system of the machine, which cannot be corrected in a timely manner. Economic feasibility analysis was calculated for the payback period and internal rate of return (IRR).
The results of this study could be concluded as follows: The old automatic oil lubrication system had a total running cost of 56,244 Baht per year and the grease system could reduce the cost to 31,143 Baht or 55.3% reduction. The internal rate of return (IRR) for this improvement was 41.73% and the payback period was 1.67 years.

Keywords:  Automatic oil lubrication system, Automatic grease lubrication system, CNC milling machine, auto parts factory, technical comparison analysis.


การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบหล่อลื่นจาระบี อัตโนมัติ กับระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ: กรณีศึกษาในเครื่องกัด CNC สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Technical and Economic Comparative Analysis of Automatic Grease Lubrication System and Automatic Oil Lubrication System: A Case Study of CNC Milling for an Auto Parts Factory

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 360
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles