Topics: -สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักร เพื่อทำนายการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

พิชญากร เลค. (2564). การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักร เพื่อทำนายการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 (หน้า S1 – S9). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หัวใจบอบบาง

เบญจพร อ่อนละมูล, อนันตชิน ปะพะลา และ กฤติญา กุลฉัตรดิลก. (2562). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หัวใจบอบบาง. กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง

สุธาทิพย์ ทองสุข, อรทัย พิมพ์ผึ้ง และ จิตราภรณ์ ทองกล่ำ. (2562). ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง. กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์

พรทิพย์ อภิรติพรพิมล, ปริญญาพร ทองสุข และ เจนจิรา ใสนวล. (2562). ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ

พรเทพ แซ่เตีย, ชนะชล สีกาโน และ นวพรต นาคพร. (2562). ระบบบริหารงานร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ. (ภาคนิพนธ์). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม

จุฑามาศ ปวงสุข, ธีรดนย์ ละเอียดอ่อน และ ปรางทิพย์ จันทองม่วง. (2562). ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม. (ภาคนิพนธ์). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

มนัสนันท์ วัจนะรัตน์, ศรวิศิษฐ์ เสนะเปรม และ อรอุมา บุญสุข. (2562). ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์. (ภาคนิพนธ์). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน

เนตรชนก ไกรเจริญ และ ภูริเดช บัวผัน. (2560). เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม

ฐานิตา จันทร์แก้ว, ศิริกานต์ นกสุข และ อินท์กร เจนประดิษฐ์วงศ์. (2562). ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล

สุชาดา เกิดโพธิ์ชา, สุพรรณี อ่อนสร้อย และ ธีรดนย์ บุญค้ำ. (2561). การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ของบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

จุฑามาศ ปวงสุข, อรอุมา บุญสุข, ปรางทิพย์ จันทองม่วง และ มนัสนันท์ วัจนะรัตน์. (2561). ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ของบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บไซต์จัดการความรู้ของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อภิชัย คุณากรพิสิฐ. (2560). เว็บไซต์จัดการความรู้ของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม

ธราธร แสงเฟื่อง และ พีรพล เพ็งแป้น. (2560). ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอนิเมชัน 2 มิติเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จารุมน ชูวงษ์วาน, ชลดา เพ็งพันธุ์, ทศวรรณ ปัดชาพงษ์ และ นภัสวรรณ จันทีเทศ. (2562). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัทโปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ธนวัฒน์ พฤกษาชีวะ, พีระทัต แก้วกระจ่าง. (2561). ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN

กานดา เจริญกิจไพบูลย์, ทิพวรรณ ภาโสและลิปิการ์ มะโนแจ่ม. (2561). ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล

วณิชชัย วิโรจน์ชัยกุล, วัชรพงศ์ สุภาพ และ อติเทพ ผาบน. (2561). ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support

อัญมณี ใบตานี และ ปาริฉัตร อังคณาวิจิตร. (2560). การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำระบบการดำเนินงานของฝ่าย IT Support. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.