การติดตั้งระบบไฟภายในตู้กระจายสัญญาณสื่อสาร COW

Last modified: August 27, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งระบบไฟภายในตู้กระจายสัญญาณสื่อสาร COW
Installation of electrical systems in a COW
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปิยทัศน์  ลิขิตกาญจน์
Mr. Piyatat Likitkarn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit  Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปิยทัศน์  ลิขิตกาญจน์. (2561). การติดตั้งระบบไฟภายในตู้กระจายสัญญาณสื่อสาร COW. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ นำเสนอขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟภายในตู้กระจายสัญญาณสื่อสาร COW ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม โดยเข้าไปศึกษาการปฏิบัติงานใน บริษัทยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มีโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการติดตั้งระบบไฟในตู้เพื่อใช้ไฟในการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตัวตู้เพื่อที่จะถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การติดตั้งระบบไฟภายใน, ตู้กระจายสัญญาณสื่อสาร, COW


Abstract

This thesis Present the process for installation of electrical systems in a COW. Of Siam University students Working in United Steel Works Co., Ltd. In which the company has a project regarding the installation of various communication devics, which must have the electrical installation in the cabinet in order to use the power to operate the devices in the cabinet in order to Broadcast signal efficiently.

Keywords: Installation,  electrical systems, COW.


การติดตั้งระบบไฟภายในตู้กระจายสัญญาณสื่อสาร COW  | Ring Main Unit Switch and Terminator Installations for Underground Cable

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 118
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print