ระบบความปลอดภัยของรถถ่ายทอดสัญญาณ COW

Last modified: August 27, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบความปลอดภัยของรถถ่ายทอดสัญญาณ COW
Installation of Safety Systems for COW
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสกุลรัตน์  ชิตกร
Miss Sakunrad  Chitkorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit  Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สกุลรัตน์  ชิตกร. (2561). ระบบความปลอดภัยของรถถ่ายทอดสัญญาณ COW. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอการติดตั้งระบบความปลอดภัยภายในตู้รถถ่ายทอดสัญญาณ COW (Cell On Wheel) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัทยูไนเต็ด สตีลเวอร์ค จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ประกอบอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ รวมถึงระบบความปลอดภัยในตัวรถถ่ายถอดสัญญาณ อุปกรณ์ความปลอดภัยหลัก และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตัวตรวจจับความเร็วลม ตัวตรวจจับแรงสั่นสะเทือน ตัวตรวจจับควัน ตัวตรวจจับความเร็วของรถ ตัววัดอุณหภูมิ และสัญญาณแจ้งเตือน ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การติดตั้งระบบความปลอดภัย, ตู้เซฟตี้คอนโทรล


Abstract

This project presents the procedure of the installation of safety systems for Cell on Wheels (COW). Which is the experience gained from practicing in the cooperative education Program between Siam University and the United Steel Works Co. Ltd. The company had a project regarding the installation of various communication devices, including a safety system. The main safety devices includes wind speed detector, vibration detector, smoke detector, vehicle speed detector, temperature and alarms all controlled by safety control box. The controller worked as intended and can be used efficiently.

Keywords: Safety system installation, Safety Control Box.


ระบบความปลอดภัยของรถถ่ายทอดสัญญาณ COW | Installation of Safety Systems for COW

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 123
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print