การติดตั้งสวิทซ์ริงเมนยูนิตและเทอร์มิเนเตอร์สำหรับสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

Last modified: December 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งสวิทซ์ริงเมนยูนิตและเทอร์มิเนเตอร์สำหรับสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน
Ring Main Unit Switch and Terminator Installations for Underground Cable
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนุศักดิ์  ใยบัว, นายชยุต  งามกำเหนิด
Mr. Anusak   Yaibua, Mr. Chayut  Ngamkamnoed
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit  Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อนุศักดิ์ ใยบัว และ ชยุต งามกำเหนิด. (2561). การติดตั้งสวิทซ์ริงเมนยูนิตและเทอร์มิเนเตอร์สำหรับสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนน์นี้นำเสนอ การติดตั้งแหล่งจ่ายและเข้าสายไฟฟ้าในโครงการหมู่บ้านจัดสรรพร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี  ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการฝึกออกปฎิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฎิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาสายป้อนไฟฟ้าที่ชำรุด การเข้าหัวสายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้ดิน (Termination Kit) และการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ผลจากการออกปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การเข้าหัวสายเคเบิล, การติดตั้งระบบจำหน่าย, การบำรุงรักษา


Abstract

This Cooperative  Education Project  present about operations and  maintenance Power distribution System  in Housing Estate at Metropolitan Electricity Authority Thonburi ,that  learned on internship experience  between Cooperative Education project of Siam University and  Metropolitan electricity Authority Thonburi. Our responsibilities were maintenancing the damaged electric cables, making protection device of electric feeder system, improving electrical cable quality , cable headers wiring with underground cable[Termination Kit] ,and also installing distribution system in Housing Estate with efficiently solving. , The practical experience lead us can apply knowledge in class out to appropriately  practice.

Keywords:  Operation, maintenance, power quality improvement.


การติดตั้งสวิทซ์ริงเมนยูนิตและเทอร์มิเนเตอร์สำหรับสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน | Ring Main Unit Switch and Terminator Installations for Underground Cable

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 200
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print