การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานของห้องจำหน่ายไฟฟ้าหลักและห้องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต

Last modified: November 24, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานของห้องจำหน่ายไฟฟ้าหลักและห้องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต
A Design of Working Space for the Main Distribution Board Room and Generator Room in Siam Premium Outlet Department Store
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ปวีณา บุญนำ
Miss  Phaweena Boonnum
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ โตมร สุนทรนภา
Mr. Tomorn  Soontornnapa
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

ปวีณา บุญนำ. (2563). การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานของห้องจำหน่ายไฟฟ้าหลักและห้องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonnum P. (2020). A design of working space for the main distribution board room and generator room in Siam Premium Outlet Department Store. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานโครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จํากัด ภายใต้ฝ่ายออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับมอบหมายให้เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในห้องจําหน่ายไฟฟ้าหลัก และห้องเครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต ซึ่งมีความสําคัญอย่างมากต่อการใช้งานของระบบไฟฟ้า การเข้าปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้ศึกษา มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยและมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เพื่อนําไปออกแบบโดยการคํานวณโหลด การหาขนาดพิกัดบริภัณฑ์ไฟฟ้า และใช้โปรแกรม AutoCAD จัดวางบริภัณฑ์ไฟฟ้าให้ตรงตามมาตรฐาน วสท. การออกแบบดังกล่าว ช่วยลดการผิดพลาด สามารถนําแบบไปติดตั้งหน้างานได้จริง ภายในห้องมีพื้นที่ปฏิบัติงานได้สะดวก ซ่อมแซม บํารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้า และมีความปลอดภัย

คำสำคัญ: ระบบไฟฟ้า,  ห้องจําหน่ายไฟฟ้าหลัก,  ห้องเครื่องสํารองไฟฟ้า, มาตรฐาน วสท.


Abstract

This cooperative education project report presented the results of an internship at Siam Engineering Consultants Co., Ltd. under the Electrical Engineering System Design Department. The apprenticeship was assigned to draft electrical work in the main distribution room and generator room for Siam Premium Outlets, which is a very important part of the electrical system. For this work, the student had to study electrical installation standards for Thailand and standards for design and installation of generators for design by load calculation are introduced. There was also a sizing of electrical equipment and the use of an AutoCAD program to arrange electrical equipment in order to meet the standards of the EIT. The design reduced errors and can be installed on-site. Inside the room, there is an area for convenient operation, repair, maintenance of electrical equipment and safety.

Keywords: Electrical System, Main Power Distribution Room, Generator Room, EIT Standard


  การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานของห้องจำหน่ายไฟฟ้าหลักและห้องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต| A Design of Working Space for the Main Distribution Board Room and Generator Room in Siam Premium Outlet Department Store

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 34
Previous: ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
Next: ระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ