ระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last modified: October 27, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Lighting Control System in Suvarnabhumi Airport
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสมชัย พันธุวิกรณ์  
Mr. Somchai Pantuwikron
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ธิราวิทย์
Acting Sub Lt. Kampree Thiravith
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/Citation

สมชัย พันธุวิกรณ์. (2563). ระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pantuwikron S. (2020). Lighting control system in Suvarnabhumi Airport. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ นำเสนอเกี่ยวกับระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้เทคโนโลยีในการควบคุมแสงสว่างภายในอาคารหรือสำนักงานขนาดใหญ่ การนำเสนอนี้ได้นำเสนอขั้นตอนการติดตั้งและขั้นตอนการทดสอบการใช้โปรแกรม Power SCADA ในการควบคุมระบบแสงสว่างภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้แล้วยังได้นำเสนออุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการควบคุมระบบแสงสว่าง เช่น เกตเวย์ KNX และอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อระบบ เช่นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Protection) รายงานเล่มนี้ได้รับข้อมูลและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  การปฏิบัติงานนี้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานตั้งแต่กระบวนการติดตั้งจนถึงขั้นตอนการทดสอบระบบควบคุมแสงสว่าง ผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หลักการของระบบควบคุมแสงสว่างและรายละเอียดของผลการปฏิบัติงานได้นำเสนอไว้ในรายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้แล้ว ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้สำหรับผู้สนใจต่อไป

คำสำคัญ : ระบบควบคุมแสงสว่าง, เกตเวย์ KNX, Surge Protection, โปรแกรม Power SCADA


Abstract

This cooperative thesis presented the lighting control system in Suvarnabhumi Airport technology to control the lighting in large buildings or offices. The study includes the installation and testing procedures for using the Power SCADA program to control the lighting system in Suvarnabhumi Airport in order to facilitate passengers in Suvarnabhumi Airport. In addition, it also offered important lighting control equipment, such as the KNX Gateway and protection against damage to the system like surge protection devices. This report gained information and experience from working in the cooperative education project of Siam University and Power Line Engineering Public Company Limited. This Student was assigned to control the work for the installation process to the testing stage of the lighting control system. The performance was very successful. The principles of the lighting control system and details of their performance results are presented in this cooperative thesis, which can be used as a source of information and knowledge for those interested.

Keywords: Lighting Control System, Gateway KNX, Surge Protection, Power SCADA Program


ระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Lighting Control System in Suvarnabhumi Airport

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 356
Previous: การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานของห้องจำหน่ายไฟฟ้าหลักและห้องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต
Next: การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายในสถานการณ์โควิด-19