การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด

Last modified: December 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด
Installation of MDB Cabinets in Electrical Rooms in Aira One Project of Genpower  Engineering Co. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวนัส ดอกบัว, นายณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม
Mr. Wanus  Dokbua, Mr. Nuttasit   Keawchaum 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์   นาคทรัพย์
Asst. Prof. Wipavan  Narksarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

วนัส  ดอกบัว, ณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม. (2561). การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษานี้ นำเสนอการติดตั้งตู้ เอ็มดีบี ในห้องไฟฟ้าโครงการไอร่าวัน ของ บริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด เป็นอาคารสำนักงานจำนวน 27 ชั้นโดยทำการติดตั้งตู้ เอ็มดีบี ในห้องไฟฟ้า ตั้งแต่ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 27  ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านแบบทางไฟฟ้า  การวางแบบของห้องไฟฟ้า  ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าในอาคาร หม้อแปลง  สร้างแท่นวางตู้ ชิลเลอร์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ปั๊มน้ำแรงดันสูง รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารหรือระบบที่เกิดปัญหาโดยได้ทำการปรึกษาพนักงานพี่เลี้ยงคอยแนะนำ จนสามารถแก้ไขปัญหาได้  จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้ทำให้ได้ประสบการณ์ทำงานได้จริงที่เสริมกับการเรียนในห้องเรียน เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง

คำสำคัญ: การติดตั้ง, ตู้ MDB, ห้องไฟฟ้า


Abstract

The cooperative education project presented the method of the installation of MDB cabinets in electrical rooms of Genpower Engineering Co. Ltd. in Aira One project. It has an office building area of 27 floors. The MDB cabinets in electrical rooms were installed from the 4th to 27th floors. The study of the electrical model, the layout of electricity, lighting systems in the buildings, transformers, constructions of pallets, cabinets, chillers, generators and high pressure water pump were performed. The inspection of various devices in the building or systems that had problems could be solved with the help of consultants, mentors, and staff advise during the cooperative education. This gave a great experience outside of learning in the classroom.

Keywords:  Installation, MDB Cabinets, Electrical Rooms.


การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด | Electrical System in Rooms and Central Corridors

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 276
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print