การบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

Last modified: January 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
Academic Service in Training of Wiring and Installation of Electrical Equipment
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีระพล  เจริญพงษ์, นางสาวรัสยา คนซื่อ
Mr. Theerapol Jarernpong, Ms. Ratsaya Konsue
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร
Asst. Prof. Vyapote   Supabowornsathian
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

ธีระพล  เจริญพงษ์ และ รัสยา คนซื่อ. (2563). การบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jarernpong T. & Konsue R. (2020). Academic service in training of wiring and installation of electrical equipment. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้ 1) ความรู้เบื้องต้นในการติดตั้งไฟฟ้า 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้า 3) วงจรไฟฟ้าสว่างและไฟฟ้ากำลัง 4) การเดินสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 5) การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 6) การตรวจซ่อมและแก้ไขระบบไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และมีทักษะในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าได้ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2564 โดยการให้บริการวิชาการแก่ ทหารกองประจำการของ ร.25 จำนวน 50 คน ภายหลังจากการฝึกอบรมมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก

คำสำคัญ: การฝึกอบรม, การเดินสายไฟฟ้า, การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า


Abstract

This co-operative study project presented the academic service in training of wiring and installation of electrical equipment with six training points; 1) Fundamental of electrical installation; 2) Tools and equipment for electrical installation;  3) Electrical lighting and electrical power circuits; 4) Types of electrical wiring systems; 5) Installation of electrical equipment; and 6) Electrical inspection and maintenance. The purpose of this project was for the trainees to gain knowledge and also improve skills in wiring and the installation of electrical equipment and maintenance of electrical system. This training was point of the cooperative studies between January – April 2020. This academic service was used for 50 enlisted solders of G5. After the training the trainees were evaluated. The average result was 4.07 and and performance was demonstrated to be satisfactory.

Keywords:  training, electrical wiring, installation electrical equipment.


การบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า |  Academic Service in Training of Wiring and Installation of Electrical Equipment

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 246
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print