การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

Last modified: December 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์
Installation and Selection of Inverter Air Conditioners
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศิลา   พยัคฆ์มีธรรม
Mr. Sila  Phayakmeetham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit  Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Ctation

ศิลา พยัคฆ์มีธรรม. (2563). การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phayakmeetham S. (2020). Installation of IP PHONE. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติโดยได้เข้าปฏิบัติงาน ณ บริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ การออกแบบและคำนวณปริมาณความเย็นให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ ผลการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: อินเวอร์เตอร์, ระบบทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ


Abstract

This cooperative education presented the installation and selection of inverter air conditioners derived from work-based education projects at JP Services and Solutions Company Ltd between 5 January 2021 to 30 April 2021, a total of 17 weeks. The main project assigned by the company was to install inverter air conditioners and calculate the amount of cooling to suit the size of the area. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real world accordingly.

Keywords:  Inverter, cooling system, air conditioner


การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ |  Installation and Selection of Inverter Air Conditioners

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 256
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code