ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

Last modified: March 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
Preparation Withholding Tax, Value Add Tax Report and Filing via Internet
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ธัญญาลักษ์ คำกุณา, นางสาว ทิพย์สุดา  เลยกลาง
Ms. Thanyalak   Khamguna, Ms. Tipsuda  Loeyklang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อิทธิศักดิ์       รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak         Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ธัญญาลักษ์ คำกุณา และ ทิพย์สุดา  เลยกลาง. (2559)ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ็น.ที. แอบโซลูท จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้าน การรับจัดทำบัญชี รับการตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้า และวางแผนภาษี วางแผนการเงิน เคลียร์ปัญหาภาษีอากร ขึ้นทะเบียนและจัดทำประกันสังคม จดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงบริษัท เป็นต้น

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  ณ บริษัท เอ็น ที แอบโซลูท จำกัดในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางด้านบัญชี เช่นคีย์ข้อมูลบันทึกทางด้านบัญชีซื้อ-ขายสินค้าและรับ-จ่ายชำระราคาสินค้าทางด้านภาษีอากรเช่นบันทึกรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งสิ่งสำคัญในการยื่นเสียภาษีอากรจะต้องทราบถึงข้อมูลในการจัดทำบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีซื้อ-ขาย เพื่อนำมาคำนวณการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเรียนรู้ระบบการจัดทำบัญชี และรวมถึงการหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง  คณะผู้จัดทำจึงได้เสนอโครงงานสหกิจศึกษาภายใต้  หัวข้อเรื่อง “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต”

โครงงานดังกล่าวสามารถอธิบายและสรุปเนื้อหา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรรวมทั้งการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ต ที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน ให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสหกิจศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม, การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต


Abstract

N.T. Absolute Co. Ltd. is a company that provides accounting service, auditing  services for customers and  tax, financial plans, tax problem clearing, company’s registration, social security applications, establishing registration and company changes.

According to participating in Co-operative education of  Siam University at  N.T. Absolute Co. Ltd. as an accounting assistant, I was responsible for accounting duties, for example, to key buying and selling data reports, to get and pay for goods pricing,  for preparation of withholding tax, Value  Add Tax Report, and Filing via Internet.        

We would like to propose the topic of  Withholding Tax, Value Add Tax Report via Internet Filing in order to learn about accounting systems and solve the problems of accounting actions from this project performance, and we can explain and conclude accounting process systems and Tax. We hope this project will be useful for people who wish to be an accountant in the future.

Keywords:  Withholding tax, Value add Tax Report, Internet Filing.


ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต / Preparation Withholding Tax, Value Add Tax Report and Filing via Internet

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 408
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code