การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ (E-filing) แบบ ภ.พ.30

Last modified: March 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ (E-filing) แบบ ภ.พ.30
Preparation of  Filing the Value Add Tax Return (P.P.30) with the (E-filling) Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเจนจิลา ขอคำ, นางสาววรารัตน์  แก้วขาว
Ms. Janjila Khokham, Ms. Wararat  Kaewkhao
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

เจนจิลา ขอคำ และ วรารัตน์  แก้วขาว. (2559). การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ (E-filing) แบบ ภ.พ.30. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์แอนด์ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชี และภาษีอากร ลักษณะการประกอบกิจการ ได้แก่ การจัดทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายประมวลรัษฎากร  รวมทั้งให้บริการตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี เป็นต้น  โดยได้การรับรองให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์แอนด์ออดิท จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี  เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การบันทึกบัญชีด้านการซื้อ-ขายสินค้า การตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  รวมทั้งปฏิบัติงานการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ (E-filing) สำหรับแบบแสดงรายการเสียภาษี ภ.พ.30

โครงงานดังกล่าวสามารถอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ (E-filing) แบบ ภ.พ.30 ที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน ให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานสหกิจศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีต่อไป

คำสำคัญ: โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ (E-filing), แบบแสดงรายการเสียภาษี ภ.พ.30, บริการด้านการบัญชี 


Abstract

BECA Account and Audit Company Limited is a company that provides accounting services with accounting standards, accounting advisory services, and taxation according to the standard set and law revenue code. It also provides services in auditing and accounting system, and are also authorized as a quality accounting office by The Department of Business Development.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant accountant at BECA Account and Audit Company Limited. The responsibilities included performing accounting tasks with duties of recording data, recording accounting items for purchase-sale transactions, such as audit of the Value Add Tax (VAT) documents, to follow the law and to report input-output tax for the preparation of filing the Value Add Tax return (P.P.30) used by the (E-filling) program.

This project can described the complicated process of the (E-filling) program. It will help readers understand easily through many steps. We hope that this cooperative education project will be useful for bringing more knowledge to the accounting professions.

Keywords: The (E-filling) Program, Value Add Tax return (P.P.30), accounting service.


การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ (E-filing) แบบ ภ.พ.30 / Preparation of  Filing the Value Add Tax Return (P.P.30) with the (E-filling) Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 177
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code