สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์
All-purpose herbal spray
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรลภัส คุ้มสุข
Miss Pornlapat Kumsuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

พรลภัส คุ้มสุข. (2564). สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kumsuk P. (2021). All-purpose herbal spray. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

 โครงงานสหกิจศึกษาเรื่องสเปรย์สมุนไพรมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำสมุนไพรที่สามารถนำมาทำของใช้ได้ในหลายอย่างและสามารถนำมาทำสเปรย์สมุนไพรที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้เพื่อนำมาลดต้นทุนในการใช้จ่ายภายในโรงแรมและลดสารเคมีเลยเลือกที่จะทำสเปรย์สมุนไพรที่สามารถไล่มดและแมลงได้  โดยสมุนไพรที่นำมาทำสเปรย์จะมี  ตะไคร้ มะกรูด สะระแหน่ เปลือกส้ม และนำส้มสายชู นำมาทำเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ทำมาจากธรรมชาติและไม่มีสารเคมี  จากการสำรวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมพระยาพาลาซโซ ที่มีต่อสเปรย์สมุนไพร  พบว่าใบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ซึ่งเป็นอายุ 36-41 ปี  และ 41 ปีขึ้นไป เท่ากันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.70 และมีสถานภาพพนักงานประจำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือแผนกครัว คิดเป็นร้อยละ 40.70 จากตารางคาเฉลี่ยพึงพอใจที่มีต่อสเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์ มีระดับความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76

คำสำคัญ: สมุนไพร, สารเคมี, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด


Abstract

The cooperative study project on herbal sprays aimed to find herbs that can be used used to make herbal sprays. The student studied this topic to reduce the cost in hotels and reduce chemicals by using herbal sprays that can repel ants and insects. The herbs used for the spray include lemongrass, kaffir lime, mint, orange peel and vinegar which are natural and without chemicals. From the survey, it was found that the staff satisfaction assessment of Phraya Palazzo Hotel towards multipurpose herbal spray found that most of the sample were males of 19 people, representing 60.00% Were the age 36-41 years and 41 years or more, accounted for 26.70% had the most permanent employee that status accounted for 70.00% and the most respondents were the kitchen department that accounted for 40.70% for the average price table satisfied with the multi-purpose herbal spray, there was a high level of overall satisfaction. with an average of 3.76%.

Keywords:  Herb, Chemical, Cleaner.


สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์|All-purpose herbal spray

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2639
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print