สเปรย์แอลกอฮอล์จากสมุนไพร

Last modified: November 17, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สเปรย์แอลกอฮอล์จากสมุนไพร
Herbal Alcohol Hand Spray
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกมลวรรณ  อินทะสาร, นางสาวภัทรา ชุมทอง, นางสาวอธิษฐาน  อินทร์เเก้ว
Miss Kamonwan  Intasan, Miss Pattra  Chumthong, Miss Athitthan  Inkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา   กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

กมลวรรณ  อินทะสาร, ภัทรา  ชุมทอง และ อธิษฐาน  อินทร์เเก้ว. (2562). สเปรย์แอลกอฮอล์จากสมุนไพร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องสเปรย์แอลกอฮอล์จากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา ใบหม่อน) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำสเปรย์ในรูปแบบใหม่โดยการนำสมุนไพรไทยใช้เป็นส่วนผสมสำหรับฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา และใบหม่อน ซึ่งสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้มีสรรพคุณต่างๆ ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณมีฤทธิ์ระงับการติดเชื้อหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ผลตรีผลาออกฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังและใบหม่อนแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอแก้อาการติดเชื้อและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หลังจากที่ได้ทำการทดลองสเปรย์แอลกอฮอล์จากสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ผลตรีผลา ใบหม่อน) คณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความคิดเห็นโดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ผลการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจอยู่ในระดับมากในด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์สีของน้ำยาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริง ที่เหยียบสเปรย์มีความแข็งแรงทนทานคุณสมบัติของวัตถุดิบที่นำมาใช้นั้นสรรพคุณช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ไม่ระคายเคืองต่อผิวเเละมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.22 เเละS.D.= 0.66

คำสำคัญ: สเปรย์แอลกอฮอล์, สมุนไพร, ผลตรีผลา


Abstract

The project entitled ‘Alcohol Spray from Thai Herbs’ was created to study the new spray production method. Thai herbs were used as the ingredients to kill COVID-19 bacteria, such as creat, triphala, and mulberry and these herbs have various properties. Creat has properties that suppress infection or suppress the growth of pathogens, Triphala is antifungal and antibacterial that prevent skin disease while Mulberry cures fever, cold, cough, infection and can be used daily.
After experimenting with alcohol spray from Thai herbs, the researchers conducted a survey using a satisfaction questionnaire from a sample group of 30 people. The results of the survey showed that the respondents were highly satisfied with the smell of the product, colour of the solution, and aesthetic packaging. Product performance was effective, the spray nozzle was strong and durable. The properties of the raw materials used help eliminate bacteria and not irritating the skin with the highest level of satisfaction, marked a mean value of 4.22 and S.D.= 0.66.

Keywords:  Alcohol spray, Thai herbal, Tri Phala.


สเปรย์แอลกอฮอล์จากสมุนไพร | Herbal Alcohol Hand Spray

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 21671
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print