การวิเคราะห์กระบวนการทำงานในห้องฉุกเฉิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

Last modified: October 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การวิเคราะห์กระบวนการทำงานในห้องฉุกเฉิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ
Analysis of Emergency Room Process using Process Mining
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พระกิตติ แจ้งเวหา
Phra Kitti Jangvaha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (Ms.IT)
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
IEEE ICT & Knowledge Engineering 2017 Conference, November 22-24, 2017, Siam University, Bangkok, Thailand

การอ้างอิง/citation

พระกิตติ แจ้งเวหา. (2563). การวิเคราะห์กระบวนการทำงานในห้องฉุกเฉิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Jangvaha K. (2020). Analysis of emergency room process using process mining. (Master’s independent study). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้งานเหมืองกระบวนการ กระบวนการทำงานพิจารณาจากลำดับของเหตุการณ์ ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ และเป็นกระบวนการค้นหาความสำคัญ สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานในห้องฉุกเฉิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ  โดยนำข้อมูลภายใน อันดับเหตุการณ์ มาจำลองการทำงานใน แบบทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงให้เห็น การเปลี่ยนแปลงสถานะ เมื่อการทำงานจากสถานะหนึ่ง ไปยังสถานะหนึ่ง  ในแต่ละขั้นตอนสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ นำไปปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในห้องฉุกเฉิน ในปัจจุบันและอนาคตได้

คำสำคัญ: เหมืองกระบวนการ, เวิร์กโฟลว์ไมนิ่ง, ข้อมูลโรงพยาบาล, การส่งมอบตารางงานที่จัดไว้เพื่อเก็บข้อมูล


Abstract

The main purpose of this research was to focus on the application of process mining techniques based on event logs previously collected from emergency rooms. Accordingly, the collected event log data was used to simulate the holistic workflow of processes within the emergency service and healthcare sectors. The results showed significant handover of work from ward. The findings of the study can be used to improve and increase the efficiency of performance in emergency rooms.

Keywords:  Process Mining, Workflow Mining, Medical Data, Handover of Work Matrix.


การวิเคราะห์กระบวนการทำงานในห้องฉุกเฉิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ | Analysis of Emergency Room Process using Process Mining

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 262
Previous: การทำเหมืองกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ โอทีที โดยใช้เทคนิคฟัซซี่มินเนอร์
Next: การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code