การตรวจสอบบัญชีบริษัทจำหน่ายตั๋วชมฟุตบอลที่ต่างประเทศ

Last modified: December 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบบัญชีบริษัทจำหน่ายตั๋วชมฟุตบอลที่ต่างประเทศ
Auditing for the Sales of International League Tickets
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสยาม เอื้อบูรณากุล
Mr. Siam Euburanagool
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

สยาม เอื้อบูรณากุล. (2562). การตรวจสอบบัญชีบริษัทจำหน่ายตั๋วชมฟุตบอลที่ต่างประเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท คอนเนต ออดิต จำกัด ให้บริการด้านการสอบบัญชี ปิดงบการเงิน วางแผนภาษีอากรและการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประมวลรัษฎากร ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท คอนเนต ออดิต จำกัด ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชี

 

ผู้จัดทำได้ปฏิบัติโครงงานนี้เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน โดยศึกษาลักษณะของเอกสารทางบัญชี  ศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีและศึกษาการจัดทำงบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน และหน้ารายงานผู้สอบบัญชี โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: การตรวจสอบบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประมวลรัษฎากร 


Abstract

The Connet Audit Co. Ltd.’s business lines are providing audit services, closing financial statement, tax planning and financial planning for financial statement and tax preparation complied with financial reporting standards and the Revenue Code. While attending the internship under the cooperative program at the Connet Audit Co. Ltd., the author was assigned to audit financial statement of company limited and limited partnership followed the audit guidelines.

The author joined this project for gaining more knowledge, understanding, and performance skills through studying the characteristic of accounting documents, audit procedures, audit techniques and preparation of financial statements, notes to financial statements and auditor report page. This project could increase knowledge and understanding about audit procedures. Lastly, the author sincerely hoped that this project would be useful to interested parties.

 

Keywords:  Auditing, Financial Reporting Standard, Revenue Code.


การตรวจสอบบัญชีบริษัทจำหน่ายตั๋วชมฟุตบอลที่ต่างประเทศ | Auditing for the Sales of International League Tickets

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 191
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code