การบันทึกบัญชีซื้อเชื่อและขายเชื่อด้วยโปรแกรมบัญชี WIN Speed

Last modified: December 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีซื้อเชื่อและขายเชื่อด้วยโปรแกรมบัญชี WIN Speed
Credit Sale-Credit Purchase Accounting Records with WIN Speed ​​Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวโชติรส สีเบาะ
Ms. Chotiros Seebo
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

โชติรส สีเบาะ. (2562). การบันทึกบัญชีซื้อเชื่อและขายเชื่อด้วยโปรแกรมบัญชี WIN Speed. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ็มแมกซ์เอ็นจิเนียร์ จำกัด ให้บริการด้านผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมรถยนต์  รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ดนตรี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จิ๊ก ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องยนต์  อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ เอ็มแมกซ์เอ็นจิเนียร์  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดประเภทเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร จัดทำใบวางบิล บันทึกบัญชีซื้อเชื่อและขายเชื่อในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WIN Speed

ดังนั้นผู้จัดทำจึงตระหนักถึงความสำคัญระบบบัญชีของบริษัท เอ็มแมกซ์เอ็นจิเนียร์ จำกัด  เพื่อศึกษาขั้นตอนการบันทึกบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อและขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ผ่านทางโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WIN Speed เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกบัญชี ให้มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถจัดประเภทเอกสารทางการบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี,  บัญชีซื้อเชื่อ-ขายเชื่อ,  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WIN Speed


Abstract

Mmax Engineering Co., Ltd. provides services for automotive, motorcycle, music equipment, electronic parts, machinery, engine parts, and furniture parts. During the internship for the cooperative education project at Mmax Engineering, the organizer was assigned to classify accounting documents, verify the accuracy and completeness of documents, create billing statements, record credit sale-credit purchase accounts in WIN Speed, a ready-made accounting software.

The author realized the importance of the company’s accounting system of Mmax Engineering Co., Ltd. and chose to study the process of credit sale-credit purchase accounting records through the WIN Speed ​​accounting software. It was a tool to help with accounting records that was convenient, fast and able to classify accounting documents correctly and completely.

Keywords: Accounting documents, Credit sale-credit purchase accounts, Win Speed Ready-made Accounting Software.


การบันทึกบัญชีซื้อเชื่อและขายเชื่อด้วยโปรแกรมบัญชี WIN Speed |  Credit Sale-Credit Purchase Accounting Records with WIN Speed ​​Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 387
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code