เทียนหอมจากเปลือกส้ม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เทียนหอมจากเปลือกส้ม
Orange Peel Scented Candle
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอัญชลี หิ้งเพชร, นางสาวนรพร จิตรัตนโสภณ
Ms. Aunchalee  Hingpetch, Ms. Naraporn  Chitruttanasopon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms. Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

 อัญชลี หิ้งเพชร และนรพร จิตรัตนโสภณ. (2561). เทียนหอมจากเปลือกส้ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Hingpetch A., & Chitruttanasopon N. (2018). Orange peel scented candle. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมอวานีพลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัดสถานที่สำหรับตอนรับแขกไว้ที่ชั้น 11 ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับร้านอาหาร SKY LINE ที่เปิดให้บริการทั้งวัน ร้านอาหารเป็นครัวแบบเปิดซึ่งในขณะที่ประกอบอาหารนั้นจะมีกลิ่นอาหารมารบกวน ทางโรงแรมจึงได้แก้ปัญหาโดยให้ทางพนักงานทำความสะอาดฉีดสเปรย์น้ำยาดับกลิ่น เพื่อขจัดกลิ่นอาหาร แต่การที่ฉีดสเปรย์น้ำยาดับกลิ่นทำให้เป็นการรบกวนแขกที่กำลังทำการลงทะเบียนเข้าพักและมีต้นทุนในการจัดซื้อที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้คณะผู้จัดทำ คิดค้นเทียนหอมเพื่อที่จะสามารถช่วยดับกลิ่นอาหารและไม่ต้องใช้พนักงานเดินฉีดสเปรย์ดับกลิ่น นอกจากนี้ยังใช้เปลือกส้มที่เหลือจากการนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้หรือเหลือจากครัวเย็นมาใส่เป็นส่วนผสมในการทำเทียนหอม

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานเทียนหอมจากเปลือกส้มทางคณะผู้จัดทำได้ทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้เทียนหอมจากเปลือกส้มโดยการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าและพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 30 ชุด ผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการจัดซื้อน้ำยาดับกลิ่นได้อีกด้วย

คำสำคัญ: เทียนหอม, เปลือกส้ม


Abstract

The Avani+ Riverside Hotel Bangkok’s lobby is located on the 11th floor along with its restaurant, Skyline, that is open 24 hours a day. The open kitchen of Skyline results with food smells throughout the whole 11th floor, including the lobby area. The solution for this is using a fragrance spray, which is sprayed by the maids and would help in minimizing the food odor.

However, the sprays are a disturbance to the guests around the lobby area and would increase the purchasing cost per month. Therefore, the usage of fragrance candles has been installed in the lobby to help reduce the usage of sprays. These fragrance candles consist of orange peels which are waste products that were used in the cold kitchen part of Skyline.

To monitor the effects of the implication of the orange peel candles, 30 surveys were given out to the staff on the 11th floor, including the front office and the Skyline department. In result, most staff were very satisfied with the orange peel candles as the survey scored 4.25. This would mean that these orange peel candles could potentially help decrease the cost of purchasing fragrance sprays in the future.

Keywords:  Candle, Orange Peel, Skyline.


เทียนหอมจากเปลือกส้ม / Orange Peel Scented Candle

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 2
Views: 17404
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print