การบัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสดและการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

Last modified: December 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสดและการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
Cash Advance Accounting – Climb High and Check Inventories
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวฐิติชญา  เภาจี๋
Ms. Thitichaya Paojee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์  หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ฐิติชญา เภาจี๋. (2563). การบัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสดและการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Paojee T. (2020). Cash advance accounting – Climb high and check inventories. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

ตั้งแต่เริ่มเดิมที คุณธีระพงศ์  ระบือธรรม (ประธานหงส์ไทยพาณิชย์) ได้ผลิตพิมเสนน้ำขายตามทางตลาดทั่วไป ตลอดระยะเวลาการขาย ก็คิดตั้งชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ มีชื่อแบรนด์มากมายในความคิดแต่แล้ววันหนึ่ง ได้มีโอกาสไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เห็นถนนเส้นหนึ่งที่มีหงส์จึงทำให้เกิดความคิดนำหงส์มาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ จึงเกิดมาเป็นชื่อแบรนด์ว่า “หงส์ไทย” จำหน่ายสินค้ามาเรื่อย ๆ และยังคงจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ให้ดีที่สุด เพื่อคุณลูกค้าพึงพอใจในการผลิตภัณฑ์ของเราผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ฝ่ายการเงินจัดทำเอกสารงบการเงิน บัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสด ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานในครั้งนี้

โครงงานนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบการเงินของหน่วยงาน บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด โดยศึกษา  ศึกษาการดูข้อมูลราคาการซื้อขายสินค้าและการทำเอกสารด้านการเงิน การทำเอกสารกรอกข้อมูลในโปรแกรม Excel ด้านการใช้จ่ายของทางบริษัท  การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆของสินค้าภายในบริษัทฯ  การออกใบเบิกเงินสด สินค้ารวมถึงการปิดบิลเงินสด สินค้าในแต่ละวัน และการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ในด้านการบัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสดและการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

คำสำคัญ: รายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสด, การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ  


Abstract

There are many brand names in mind, havever, during a trip to  Prachuap Khiri Khan Province, we saw a road with swans and this led to the idea of ​​using swans as a brand name, “Hong Thai.” The company continues to strive to develop the best products so customers are satisfied with them. The student was assigned to perform their duties in the Finance Department and prepared the financial statements for Cash Income Accounts – Cash Payments.

This project was prepared to serve as a guideline for working the financial system of the organization, Thai Hong Thai Herb Company Limited, creating documents in Excel for the company’s expenditures, data collection of products within the company, issuing a cash requisition for foods, including closing the daily cash bill for products, and actual performance in the field of cash receipts – cash payments and inventory checking.

Keywords:  income, expense, inventories.


การบัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสดและการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ |  Cash Advance Accounting – Climb High and Check Inventories

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 252
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code