การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

Last modified: December 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express
Recording Buy and Selling Data with Express
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกัญญารัตน์ ไวยฤทธิ์, นางสาววรนุช รินสันเทียะ และ นายกฤษณะ เชยกลิ่นเทศ
Ms. Kanyarat Waiyari, Ms. Woranuch Rinsanthia, Mr. Kridsana Choeklinted
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

กัญญารัตน์ ไวยฤทธิ์, วรนุช รินสันเทียะ และ กฤษณะ เชยกลิ่นเทศ. (2563). การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Waiyari K., Rinsanthia W. & Choeklinted K. (2020). Recording buy and selling data with Express. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ที แอนด์ เจ การบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการทำบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษีและกฎหมายลูกค้า ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิสมาคม มีวัตถุประสงค์ในการบันทึก ตรวจสอบบัญชีและมีการปิดงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพทางบัญชีที่รับรองทั่วไป จากที่ผู้จัดทำเข้าปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษาใน บริษัท ที แอนด์ เจ การบัญชี จำกัด ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกบันทึกบัญชี ผู้จัดทำจึงได้จัดทำรายงานเรื่องการบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express เพื่อศึกษาหลักการบันทึกบัญชีและนำเสนอขั้นตอนการบันทึกรายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้โปรแกรม Express ที่ถูกต้อง จากการจัดทำโครงงานเล่มนี้ทำให้ผู้จัดทำมีความเข้าใจในเรื่องการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการทำงานไปประยกุต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, รายการซื้อขายสินค้า,โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express


Abstract

T&J Accounting Co., Ltd. is a company that provides accounting services, tax consulting and client law, including limited companies, partnerships, association foundations, auditing accounts and closing financial statements in accordance with generally accepted professional accounting standards. From the internship in the cooperative education project at T&J Accounting Co., Ltd., the student was assigned to perform duties in the accounting department. The student then prepared a report on recording purchase-sale transactions by using accounting software, Express, to study the principles of accounting and present the process of recording purchase and sale transactions. By correctly using the Express program from the preparation of this project, the authors improved understanding of correct accounting records, as well as being able to apply the knowledge gained about the work to be useful in the future.

Keywords:  Accounting, product purchase list, accounting software, Express.


การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express | Recording Buy and Selling Data with Express

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 581
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code