การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
Checking inventory count
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธนัท บุราณรมย์, นาย โชติวิทย์ ศักดิ์นาวีพร
Mr. Thanut Buranrom, Mr. Chotiwit Saknaveeporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ธนัท บุราณรมย์ และโชติวิทย์ ศักดิ์นาวีพร. (2563). การตรวจนับสินค้าคงเหลือ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Buranrom T., & Saknaveeporn C. (2020). Checking inventory count. (Cooperative Education). Faculty of Business Administration Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท วินออน ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่มีการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีและให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีและด้านบัญชี การให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีทั้งการให้บริการสอบบัญชีในรายปีและรายไตรมาส และให้บริการรับตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และการเลิกกิจการ

จากการปฏิบัติงานในโครงงานการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท วินออนออดิท จำกัด ในครั้งนี้ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบบัญชี โดยรับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง เช่น การจัดทำงบการเงิน , จัดทำหมายเหตุประกอบ , จัดทำกระดาษทำการผู้สอบบัญชี , การทดสอบการคำนวณต่าง ๆ ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้-เช่าซื้อ

ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: งบการเงิน, หมายเหตุประกอบ, กระดาษทำการผู้สอบ, การทดสอบการคำนวณ


Abstract

Winon Audit Co., Ltd provides auditing, registration services for liquidation, taxation law and accounting advisory services. Audit services include annual and quarterly audit services, and provides services for establishing companies and partnerships.

During the co-operative education program, the trainees were assigned as assistant auditors at Winon Audit Co. Ltd., with the responsibilities of financial audits, prepare notes for financial statements, prepare work papers, and calculation tests, such as depreciation method.

From this work, the trainees gained real experience of work and learned how to work with others.

Keywords:  financial audit, financial statement, calculation test, depreciation method.


การตรวจนับสินค้าคงเหลือ |Checking inventory count

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 628
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code