การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
Document Storage for Accounting
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรางคณา บุญประเสริฐ
Ms. Varangkana Boonprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
Ms. Benchamat Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

วรางคณา บุญประเสริฐ. (2564). การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonprasert V. (2021). The account recording of gold bullion purchases, purchasing materials, and gold ornament. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

          บริษัท อาร์ทิเนี่ยน จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทการผลิต โดยให้บริการด้านการผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า    ที่มีความเชี่ยวชาญมานานนับหลายปี บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และได้สร้างชื่อเสียงตลอดหลายปีที่ผ่านมาในเวทีระดับนานาชาติ

          เนื่องจากการปฏิบัติงานในโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท อาร์ทิเนี่ยน จำกัด ในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดเก็บเอกสารของฝ่ายบัญชีตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยจำนวนแฟ้มเอกสารที่มีค่อนข้างเยอะ และยังไม่ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้อง ทำให้ไม่สะดวกต่อการค้นหาเอกสาร ทางผู้จัดทำจึงได้คิดและปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการจัดทำโครงงานเรื่อง “การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สถานประกอบการและเพื่อให้สถานประกอบการสามารถนำสิ่งที่ผู้จัดทำปฏิบัติไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์ จากการจัดเก็บแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระเบียบ ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

          ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าการปฏิบัติโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ : ระบบการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร แฟ้มเอกสาร   


Abstract

          Artinian Co., Ltd. engages in manufacturing. by providing services in the production of jewelry from gems and precious metals. With many years of expertise, established in 1997, has built a reputation over the years in the international arena.

          Due to the work in the cooperative education project, the student was assigned to store the accounting department’s documents by category to be tidy with the number of many document files which were not stored properly. The student consulted with staff while working in the preparation of the project with the purpose to help modify the process of working, to be able to implement what they do, and benefits from storing documents in an orderly manner to make possible to find the information faster and more conveniently.

          The author hopes that the implementation of this cooperative education project will be able to apply all the experience gained to work in the accounting profession and be beneficial to those who will continue to study further.

Keywords: document storage system, document storage, document file.


การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี |  Document Storage for Accounting  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 381
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code