การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

Last modified: March 24, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express
Recording Buy and Selling Data with Express
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวหทัยทิพย์  แซ่เตียว
Miss Hataithip SaeTiew 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak Rattankityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

หทัยทิพย์  แซ่เตียว. (2564). การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

SaeTiew H. (2021). Recording buy and selling data with Express. (Cooperative Education). Faculty of Business Administration Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ทาฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบ CATV & MATV และเพาเวอร์แอมป์คลาสดีกำลังวัตต์สูงสำหรับงานกลางแจ้ง ที่ผลิตโดยคนไทยเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย

ขณะที่ปฎิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท ทาฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานเกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการซื้อขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express

จากการปฎิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำได้รับผลประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่นอทำงาน การบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่จำกัด การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและผู้ร่วมงาน การค้นพบข้อบกพร่องของตนเองในด้านความรู้ และทักษะการทำงาน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประสบการณ์ในการทำงานและแนวทางในการพัฒนาด้านการทำงานในอนาคต

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, รายการซื้อขายสินค้า, โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี Express


Abstract

Tafn Engineering Co, Ltd. runs a business manufacturing and distributing CATV & MATV and high power Class D power amplifiers for outdoor work, first produced in Thailand.

When working on the cooperative education project at Tafn Engineering Co, Ltd., the organizer was assigned to be responsible for trading account records by using Express accounting software

During the internship, the student benefited from the work in terms of planning work, before time management, adaptation to colleagues, and improving my flaws related to knowledge and work skills, which are working experiences and guidelines for career progress in the future

Keywords: Account record, trading account, Express accounting software


การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express |  Recording Buy and Selling Data with Express

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 137
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code