คานาเป้มะพร้าว

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คานาเป้มะพร้าว
Coconut Tart with Meringue Cream
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชญานนท์ เปรมกุศล, นายอดิเทพ ฉ.โรจน์ประเสริฐ
Mr. Chayanon  Pamekuson,  Mr. Aditape Chor. Rojprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr.Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชญานนท์ เปรมกุศล และ อดิเทพ ฉ.โรจน์ประเสริฐ. (2560). คานาเป้มะพร้าว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นรายการอาหารใหม่ๆ วิธีทำคือการนำเนื้อมะพร้าวที่เหลือใช้ มาต้มกับน้ำกะทิจนกลายเป็นเนื้อครีม ใส่ลงไปในแป้งทาร์ตและบีบเมอแรงค์ที่ได้จากการต้มน้ำตาลลงไปบนทาร์ต ผลการศึกษาพบว่า การให้สัมภาษณ์จากพนักงานภายในโรงแรมเพนนินซูลาจำนวน 10 คนพบว่า พนักงานจำนวน 7 คน พึงพอใจในรสชาติและหน้าตาของคานาเป้มะพร้าว พนักงานจำนวน 2 คน วิจารณ์ว่าเมอแรงค์มีรสชาติหวานเกินไปจนทำให้เลี่ยน แต่ถ้ารับประทานคู่กับชา จะทำให้เข้ากันมากขึ้น พนักงานจำนวน 1 คน เป็นบุคคลที่ไม่ชอบรสชาติและกลิ่นของมะพร้าว ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจของโรงแรมจากวัตถุดิบที่เหลือใช้ เพื่อลดต้นทุนของอาหารภายในโรงแรมได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: มะพร้าว, คานาเป้


Abstract

The objective of this research was to invent food from left over ingredients. The cooking method was to boil coconut meat and coconut milk until it has a cream texture. Then, pour the cream texture into tart and top with meringue. The result level of satisfaction identified by 10 staff were commented a follows : 7 staff were satisfied with the test and appearance of canapé; 2 staff said that it was too sweet, but would go well with tea; and 1 staff refused to test because he didn’t like coconut. This project could be sold in the future in order to reduce left over ingredients and to manage cost control of food at the hotel.

Keywords:  Coconut, Canape.


คานาเป้มะพร้าว | Coconut Tart with Meringue Cream

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 292
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print