ป้ายแจ้งเตือนลูกค้า

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ป้ายแจ้งเตือนลูกค้า
Guest Reminder Sign
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ณัฐพงศ์ ปัญจมะวัต
Mr.Nuttapong Panjamawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ยุวริน ศรีปาน
Miss. Yuvarin Sipan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐพงศ์ ปัญจมะวัต. (2560). ป้ายแจ้งเตือนลูกค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างขั้นตอนการแจ้งออกจากห้องพักของลูกค้าของโรงแรม คาซ่าวิมายา ริเวอร์ไซด์ เนื่องจากลูกค้าได้นำรองเท้าแตะที่ใช้ในห้องพักกลับไป ซึ่งรองเท้าของทางโรงแรมเป็นแบบสามารถนำกลับมาทำความสะอาดและใช้ใหม่ได้ ดังนั้นทางโรงแรมจึงคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท ต่อรองเท้า 1 คู่ ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดความไม่พึงพอใจได้ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเสนอความคิดในการทำป้ายแจ้งเตือนลูกค้า “GUEST REMINDER SIGN” โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากพนักงานประจำในโรงแรมทั้งหมดจำนวน5ท่านซึ่งผลการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่วางป้ายใต้รองเท้า ขนาดของป้ายขนาดกระดาษA4ในแนวตั้ง คำศัพท์ที่ใช้ในหัวข้อ คือ IMPORTANT NOTICE และควรเคลือบพลาสติกใสเคลือบแผ่นป้ายเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น จึงได้ผลสรุปว่าควรใช้ป้ายแล้วจึงจัดทำป้ายขึ้นมาซึ่งคาดว่าสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

คำสำคัญ: การแจ้งเตือนลูกค้า, ป้ายแจ้งเตือน


Abstract

This study aimed to educate and solve the problem that occurs during the process of customers checking out of hotel rooms in Casa Vimaya Riverside Hotel. The problem is that customers have taken hotel slippers back with them, which the hotel slippers are reusable and can be cleaned. The hotel charged 200 Baht for each pair of slippers that customers take with them.   This may cause unsatisfaction to customers.  So the process of solving this problem has been taken. By offering the idea of making customer warning signs “GUEST REMINDER SIGN,” an in-depth interview was conducted to five full time employees of the hotel. The results from the in-depth interviews showed that the sign should be located under the hotel slippers, the size of the sign should equal to a portrait A4 paper. The terminology used for the title of the sign should state ‘IMPORTANT NOTICE,’ and should be laminated with plastic for long term use. It has come to a conclusion that a customer warning sign should be used, which can be predicted that it will help solve the problems that occurred.

Keywords:  guest reminder, reminder sign.


ป้ายแจ้งเตือนลูกค้า | Guest Reminder Sign

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 522
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print