เว็บไซต์รวบรวมช่องทางการติดต่อของบริษัทสำหรับลูกค้า

Last modified: May 9, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์รวบรวมช่องทางการติดต่อของบริษัทสำหรับลูกค้า
Collect of the Company’s Contact Channels for Customers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณิชาวีร์ อรุณกิจเจริญ
Arunkijcharoen, Nichawee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กันทิมา คงสถิตสุวรรณ
Dr.Kanthima Kongsathitsuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ณิชาวีร์ อรุณกิจเจริญ. (2564). เว็บไซต์รวบรวมช่องทางการติดต่อของบริษัทสำหรับลูกค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Arunkijcharoen N. (2021). Collect of the company’s contact channels for customers. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงานที่ บริษัทเกียร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์แมชชีนเนอรี่ จํากัด พบว่าทางบริษัทขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล โปรโมชันต่างๆรวมทั้งช่องทางการติดต่อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการติดต่อแบบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับทางบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จึงได้จัดทำเว็บไซต์รวบรวมช่องทางการติดต่อของบริษัทสำหรับลูกค้า ด้วยเครื่องมือ Linktree เพื่อจัดทำเว็บไซต์สำหรับแสดงช่องทางการติดต่อของบริษัทสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของบริษัทได้สะดวก รวดเร็ว และมีความง่ายต่อการติดต่อผู้ดูแลของบริษัทอีกด้วย จากการจัดทำเว็บไซต์สรุปได้ว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าของบริษัทได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น มีการติดตามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

คำสำคัญ: โปรโมทสินค้าในช่องทางออนไลน์, เว็บไซต์, ช่องทางติดต่อของบริษัท, Linktree


Abstract

The co-operative student worked at Gear Construction and Machinery Co., Ltd and was assigned by the company to create a website with the company’s team to solve communication problems between customers and the company via online channels. The student created a website to collect the company’s contact information for customers with the Linktree tool to serve as a website for the company’s contact. For customers who want to contact via online, the customers can access various information of the company quickly and it is easy to support of the company. It can be concluded that customers can access the company’s product information faster and more conveniently. And more company activities are being tracked and engaged online.

Keywords: website, company contact, Linktree.


เว็บไซต์รวบรวมช่องทางการติดต่อของบริษัทสำหรับลูกค้า|Collect of the Company’s Contact Channels for Customers

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 133
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code