การเก็บข้อมูลและเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Last modified: March 14, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเก็บข้อมูลและเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Collecting Data and Recording the Withholding Tax Attachment P.N.D. 3,53 via the RD Prep Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิรินาฎ  ขาวแสง
Ms. Sirinat  Khaoseng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Ms. Benjamas Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง|Citation

สิรินาฎ  ขาวแสง. (2559). การเก็บข้อมูลและเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khaoseng S. (2016). Recording the business transactions and E-Filling. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษี  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายคัดแยกเอกสารบัญชี  การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย บันทึกข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ด.ง. 3, 53) ในโปรแกรมออฟไลน์  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 53) ที่สรรพากรพื้นที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกในแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ด้วยโปรแกรมออฟไลน์ และมีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: บันทึก, โปรแกรมออฟไลน์, ภ.ง.ด. 3, 53


Abstract

The Tinakorn Accounting Co., Ltd’s business lines handle accounting and auditing, registration for businesses, account system setup consultation, and tax advisory. While attending an internship under the cooperative education as an assistant accountant, the author was assigned to classify accounting documents, check the accuracy and completeness of accounting documents, arrange accounting documents for ease of use, prepare input-output tax reports, record withholding tax attachment P.N.D. 3, 53 via the RD Prep program, and submit P.D.N. 3, 53 to the Area Revenue office.

This project allowed the author to gain knowledge and understanding on the procedures of recording the withholding tax attachment P.N.D. 3, 53 via the RD Prep Program, and could increase work skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties.

Keywords:  record, RD Prep program, P.N.D.3, 53.


การเก็บข้อมูลและเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Collecting Data and Recording the Withholding Tax Attachment P.N.D. 3,53 via the RD Prep Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 203
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code