การจัดทำงบประมาณประจำปีและการจัดทำประมาณการ

Last modified: March 16, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำงบประมาณประจำปี และ การจัดทำประมาณการ
Preparing the Annual Budgets and Estimating for Income and Expenses
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอัครพล  เขลิ๊กกระโทก, นางสาวดวงนภา  กลิ่นหอม
Mr. Akapol Kerkkrathok, Ms. Doungnapa  Glinhom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง|Citation

อัครพล  เขลิ๊กกระโทก และดวงนภา  กลิ่นหอม. (2559). การจัดทำงบประมาณประจำปี และ การจัดทำประมาณการ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือรฟท. เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก       ตรงต่อเวลา และปลอดภัย ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจที่กองงบประมาณทำการและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายรวบรวมข้อมูลของปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย สถิติการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิง จากนั้นบันทึกข้อมูลรายได้-ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ  จัดทำรายงานสรุปประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่ายประจำปี  เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของงบประมาณประจำปีกับ รายได้และค่าใช้จ่ายของปีที่แล้ว

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปี และการจัดทำประมาณการ   มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้จัดทำมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: งบประมาณประจำปี  รายได้-ค่าใช้จ่าย ทักษะการทำงาน


Abstract

The State Railway of Thailand or SRT is a state enterprise under the Ministry of Transport. They strive for excellence in providing a convenient rail system, punctuality, and safety. While attending an internship under the cooperative education in the Budget and Financial Planning division, the Finance and Accounting department, the team was assigned to collect  last years data of income, expenditures, fuel consumption statistics, then record data to be used as a database for budgeting considerations, prepare annual estimated data reports of income and expenses, compare between annual estimated income and expenses to last years data.

This project allowed the team to gain knowledge and understanding on the procedures of preparing annual budgets, estimating for income and expenses, and could increase work skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties.

Keywords:  annual budgets, estimating, income-expenses.


  Preparing the Annual Budgets and Estimating for Income and Expenses

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 149
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code