ระบบไฟฟ้าสำหรับเรือยอร์ช

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบไฟฟ้าสำหรับเรือยอร์ช
Electrical system for yachts
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธนศักดิ์ จันทรัตน์ 
Mr. Thanasak Jantarat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr.Yongyuth Narat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2566
1/2021

การอ้างอิง/citation

ธนศักดิ์ จันทรัตน์. (2564). ระบบไฟฟ้าสำหรับเรือยอร์ช. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jantarat T. (2021). Electrical system for yachts. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้ นำเสนอระบบไฟฟ้าสำหรับเรือยอร์ช เพื่อศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบ และเรียนรู้หลักการทำงานของระบบไฟฟ้า จากการปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย สยาม ร่วมกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด พบว่ามีระบบไฟฟ้าในเรือ จำนวน 3 ระบบ ประกอบด้วย 1. ไฟฟ้ากำลัง AC 380V, 3 Phase 2. ไฟฟ้าแสงสว่าง AC 220V, single Phase และ 3. ไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยมี เครื่องปั่นไฟ (Generator) เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า

ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาระบบจ่ายไฟฟ้าเบื้องต้น ตั้งแต่เดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2564 และจดบันทึกการทำงานของระบบไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาระบบส่งจ่ายไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้จ่ายไปยังโหลดต่างๆในระยะเวลา 5 เดือน มาทำการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้วิธีการManual check ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อลดการเกิดปัญหาระบบส่งจ่ายไม่เพียงพอหรือขัดข้อง และสามารถนำไปวิเคราะห์และประเมินคุณภาพการทำงานของระบบส่งจ่ายในอนาคต

คำสำคัญ: ทดสอบวิเคราะห์, แก้ไขระบบการจ่ายไฟฟ้า, ระบบตรวจสอบระบบไฟฟ้า


Abstract

This cooperative education project presented electrical systems for yachts to study the installation method and working processes of the system. During the cooperative education project between Siam University and Bangkok Dock Company, it was conclude that there were three main electrical systems: power system AC 380V 3 phase, lighting system AC 220V single phase, and emergency system with generator.

This research studied the basic distribution system from August to December 2021, and recorded the steps of the electrical system and studied the electrical distribution system to an electrical controller and electric devices through five months and analyzed the problems with manual checking. This method analyzed problems accurately and quickly to decrease the issue of insufficient electrical supply and could be extended to analyze and evaluate the performance of electrical distribution systems in the future.

Keywords:  Analyzing, Electrical Distribution System, Evaluating. 


ระบบไฟฟ้าสำหรับเรือยอร์ช|Electrical system for yachts

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 57
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print