การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ

Last modified: February 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ
Content Marketing for Promoting Sivatel Bangkok Hotel’s Organic Products
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริยากร  วงษ์ขวัญ
Ms. Siriyakorn  Wongkhwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

สิริยากร วงษ์ขวัญ. (2563). การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานการตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ เพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโรงแรม ซึ่งวัตถุดิบออแกร์นิคที่ทางโรงแรมเลือก และคัดสรรคุณภาพมาอย่างดี และนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร เพื่อบริการลูกค้าในร้านอาหารของโรงแรม โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างการตลาดเชิง เนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อเพิ่มจำนวนคนที่กดไลค์เพจ (Page Traffic) ให้กับเฟซบุ๊กของโรงแรมและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรม โดยการโพสต์ข้อมูลผ่านทางสื่อเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นการเผยแพร่อมูลต่าง ๆ ให้ถึงผู้บริโภคอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำมีความต้องการศึกษาในเรื่องของ การทำประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาหารออแกร์นิคของโรงแรมที่จะสามารถทำให้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารออแกร์นิคที่ถูกต้องและเพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้คนที่สนใจในเรื่องของอาหารออแกร์นิคมารับประทานอาหารที่โรงแรมมากขึ้น โดยในการสร้างสื่อการตลาดเชิงเนื้อหาในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019 Adobe Photoshop CS6 ในการออกแบบ

ผู้จัดทำได้ทำการประเมินผลโดยการบันทึก จำนวนผู้กดติดตามเพจเฟซบุ๊กของโรงแรมและ จำนวนการกดไลค์โพสต์ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึง เดือนพฤศจิกายน มีการดำเนินการโพสต์สื่อการตลาดเชิงเนื้อหา จำนวน 2 ครั้ง ผลการจากศึกษา ในระยะเวลา 3 เดือน มีจำนวนผู้กดติดตามเพจเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 64 คน ในส่วนของการโพสต์โพสต์ที่ 1 มีผู้ที่กดไลค์จำนวน 335 คน และโพสต์ที่ 2 มีผู้ที่เข้ามากดไลค์จำนวน 336 คน

คำสำคัญ: การตลาดเชิงเนื้อหา, เฟซบุ๊ก, อาหารออแกร์นิค


Abstract

“Content Marketing for Promoting Sivatel Bangkok Hotel’s Organic Products” is a project that aimed to create a channel for promoting hotel products. The organic ingredients are carefully selected by served as the quality ingredient in all menu items to customers in the hotel restaurant. The project objectives were to study the creation of attractive marketing-oriented content, to increase the amount of Facebook page traffic for the hotel and to promote the hotel’s organic products, and to disseminate information to various consumers. For this reason, the authors needed to study public relations strategy in order to provide a proper understanding of organic food, and to attract people who are interested in organic food to dine at the hotel. The author used Adobe Illustrator CC 2019 and Adobe Photoshop CS6 to design the content marketing for this online promotion.
The recordings of page followers and post likes were used to evaluated the project for 3 months, from September to November. The attractive infographics were posted twice and the results showed that the amount of page followers was increased to 64, and the amount of the post likes were 335 likes for the first post and 336 likes for the second post.

Keywords:  Content Marketing, Facebook, Organic Food.


การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ | Content Marketing for Promoting Sivatel Bangkok Hotel’s Organic Products

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 217
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print