หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

Last modified: February 18, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Wellness Herb Aromatic Pillow
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว สโรชา นุ่นชื่น
Ms. Sarocha  Nunchuen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Ms. Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

สโรชา นุ่นชื่น. (2563). หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมริว่า เซอร์ยา ในแผนกทรัพยากรบุคคล ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบของขวัญวันเกิดให้กับพนักงานในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และ 2) เพื่อศึกษาการทำหมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยนำสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด การบูร ไพล ขมิ้นชัน ใบมะขามและพิมเสน ล้วนเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติทั้งสิ้น มีสรรพคุณทางกลิ่นช่วยผ่อนคลายความเครียด มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะทำให้พนักงานในองค์กรรู้สึกได้ถึงความดูแลเอาใจใส่ขององค์กร โดยจากการทดลองทำผลิตภัณฑ์และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมริว่า เซอร์ยา จำนวน 30 คน มีความพึงพอใจมากในด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์และมีความพึงพอใจปานกลางในด้านลักษณะ รูปร่าง ความสวยงาม ด้านความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ด้านความสามารถในการช่วยลดอาการปวดเมื่อย และด้านความรู้สึกผ่อนคลาย

คำสำคัญ: หมอนอิง, สมุนไพร


Abstract

The project was an internship at Riva Surya Bangkok Hotel in Human Resource Department, and appreciate the importance of giving birthday gifts to employees in the organization. The objectives of the study were: 1) To enhancing morale for employees; and 2) To examine made wellness herb aromatic pillow. Herbal ingredients used were, Lemongrass, Kaffir lime, Camphor, Phlai, Turmeric, Tamarind leaves, and borneol. They are all-natural herbs that have beneficial properties and the scent helps relieve stress and has a unique fragrance. This will help employees in the organization to feel cares for them. A satisfaction survey was used for the wellness herbal aromatic pillow it found that sample of 30 employees of Riva Surya Bangkok Hotel scent’s produce was very satisfied. Produce shape, produce design, Product strength, can relieve ache, and relax was at moderate satisfaction.

Keywords:  Pillow, Herb.


หมอนอิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | Wellness Herb Aromatic Pillow

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3128
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print