สื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

Last modified: June 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min

[Mwb-Qr-Code]

ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
Infographic for Promoting Tourist Visa Registration
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอมรเทพ  โกมลหิรัญ, นางสาวปุณยาพร  สรเดช, นางสาวภาวินี  ศรีวิสุทธิกุล
Mr. Amornthep  Gomonhirun, Ms. Punyapon Soradech, Ms. Phawinee Sriwisutthikul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา  เลิศสกุลผาสุข
Miss Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

อมรเทพ โกมลหิรัญ, ปุณยาพร สรเดช และ ภาวินี ศรีวิสุทธิกุล. (2562). สื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว มีที่มาและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีลูกค้าจำนวนมากสอบถามเข้ามาทางบริษัทและแผนกวีซ่า ต้องการทราบเส้นทางการเดินทางไปศูนย์ยื่นวีซ่าทั้ง 4 แห่งว่าสามารถเดินทางโดยใช้วิธีใดได้บ้าง จึงได้เกิดการจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าให้กับลูกค้า ในรูปแบบของสื่อข้อมูลรูปภาพ หรือที่เรียกว่า อินโฟกราฟิก โดยส่งผ่านการติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของทางบริษัท เช่น ไลน์แชท เฟชบุ๊ก และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเดินทาง เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ศึกษาขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก โดยการใช้ทฤษฎีด้านการออกแบบ และการจัดวางองค์ประกอบของรูปภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6, Photoscape ในการออกแบบภาพกราฟิก

คณะผู้จัดทำได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก แบบสอบถามออนไลน์ ทั้งหมดจำนวน 30 คน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น ค่าแสดงความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40 ความพึงพอใจด้านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48

คำสำคัญ:   อินโฟกราฟิก, สื่อสังคมออนไลน์, ศูนย์ยื่นวีซ่า


Abstract

As a rationale that many customers inquire for directions for the visa application center each day through phone calls, LINE chat or company Facebook, the team searched for an effective way to communicate, especially the directions, and found that an infographic would be an easy way for the receiver to recognize and understand the information effectively. This project aimed to promote routes to the visa application center to customers by using an infographic design. In order to provide customers more conveniece, the infographic would be sent through the company’s website, LINE chat, and Facebook. To create the infographic, the team collected the four step routing information to the visa application center. Then, studied the process of infographic design by using design theory and image composition in the creation through Adobe Photoshop CS6 and Photoscape.

For the evaluation of this study, 30 sets of online questionnaires were collected from the company’s staff and customers. The data was analyzed by using basic statistical tools such as frequency, percentile, mean and standard derivation. The results showed that most of the respondents were satisfied with the content, with mean score at 4.40 and the highest mean score, 4.48, for the satisfaction of infographic design.

Keywords:  Infographic, Social Media, Visa application service center.


สื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว | Infographic for Promoting Tourist Visa Registration

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 322
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code