การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก

Last modified: December 23, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก
Cost Reduction in Roof Truss Installation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวีรยุทธ วงษ์ดี
Mr. Weerayut Wongdee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์
Dr. Weerakarj Dokchan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 125 เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอ้างอิง/citation

วีรยุทธ วงษ์ดี. (2564). การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Weerayut W. (2021). Cost reduction in roof truss installation. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อลดเวลาการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก โดยการประยุกต์แนวทางของลีน เพื่อลดความสูญเปล่า 7 ประการ ได้แก่ 1) การขนส่งที่ไม่จำเป็น 2) การเก็บสินค้าที่มากเกินไป 3) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น 4) การรอคอย 5) การผลิตมากเกินไป 6) การทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ และ 7) ของเสีย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากนั้นเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนและเวลาระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง ผลของงานวิจัยสรุปได้ว่า หลังจากปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน สามารถลดต้นทุนในการติดตั้งโครงถักหลังคาต่อพื้นที่ลงได้ ในส่วนของโครงการที่ 1 ก่อนการปรับปรุงมีต้นทุนในการติดตั้ง 194.43 บาทต่อตารางเมตร และในโครงการที่ 2 หลังจากได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน โดยเน้นให้ขั้นตอนการประกอบโครงถักหลังคาให้แล้วเสร็จเป็นช่วงๆ โดยการทำงานและตรวจสอบแก้ไขในแนวราบ ทำให้ต้นทุนในการติดตั้งโครงถักหลังคาเป็น 89.91 บาทต่อตารางเมตร ลดลง 104.52 บาทต่อตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53.76 และความสามารถในการทำงานโครงการที่ 1 รวม 194.43 ตารางเมตรต่อวัน ในโครงการที่ 2 รวม 393.67 ตารางเมตรต่อวัน ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 198.99 ตารางเมตรต่อวัน หรือร้อยละ 49.46 เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ คือ 5 วัน โดยไม่ต้องทำงานล่วงเวลาซึ่งสามารถลดต้นทุนและเวลาได้จริง

คำสำคัญ: การลดต้นทุน, การติดตั้งโครงหลังคา, โครงหลังคา, โครงหลังคาประเภทโครงถัก


Abstract

The objectives of this research were to reduce the expenses incurred and to reduce the time in roof truss installation in building construction work by applying Lean’s approach to reduce the seven wastages as follows: 1) unnecessary transportation; 2) over inventory; 3) unnecessary movements; 4) waiting time; 5) overproduction; 6) nonproductive activities; and 7) defectives. To ensure high efficient operations, the comparison of cost data and the time between before and after the improvement was made. The analytical results indicated that the cost and the time were decreased. Before the improvement, in the first project, the installation cost was 194.43 Baht per square meter. For the second project; after the improvement focusing on the process of assembly the roof truss to be completed on the ground, the cost of installing roof truss was 89.91 Baht per square meter, 104.52 Baht or 53.76% lower. The working capacity of the first project, was 194.43 square meters per day and the second project was 393.67 square meters per day. The working capacity was 198.99 square meters per day or 49.46% higher. Also, the new capacity was in compliance with the 5 days planned work without having overtime, which really could lower the cost and the time of the projects.

Keywords:  Cost reduction, Roof truss installation, Roof truss, Roof truss structure.


การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก|Cost Reduction in Roof Truss Installation

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 235
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles