การลดต้นทุนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง: กรณีศึกษาโครงการ คอนโดลุมพินีเดอะซีเล็คเต็ด (เกษตร-งามวงศ์วาน)

Last modified: January 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การลดต้นทุนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง: กรณีศึกษาโครงการ คอนโดลุมพินีเดอะซีเล็คเต็ด (เกษตร-งามวงศ์วาน)
Reducing Cost of Piping Replication in Firefighting Systems: Case Study Lumpini Condo Project the Select (Kaset-Ngamwongwan)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอรรถพงษ์ อ่อนพลี
Mr. Attapong Ounplee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อรรถพงษ์ อ่อนพลี. (2561). การลดต้นทุนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง: กรณีศึกษาโครงการ คอนโดลุมพินีเดอะซีเล็คเต็ด (เกษตร-งามวงศ์วาน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงกระบวนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง กรณีศึกษาโครงการคอนโดลุมพินีเดอะซีเล็คเต็ด (เกษตร-งามวงศ์วาน) ด้วยวิธีแบบใหม่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เนื่องจากบริษัทมีโปรแกรมอยู่แล้ว) โดยทั่วไปการถอดแบบท่อด้วยวิธีแบบเดิม จะใช้วิธีพิมพ์แบบใส่กระดาษแล้วทำการวัดความยาวตามแบบ เมื่อได้ความยาวท่อหนึ่งเส้น   จะทำการจดบันทึกไว้ การถอดแบบโดยวิธีนี้มีโอกาสผิดพลาดสูงและเมื่อถอดแบบเสร็จแล้วจะได้ปริมาณท่อมากกว่าความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหา จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการถอดแบบท่อ ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถเขียนแบบได้เป็นแบบสามมิติและยังสามารถถอดปริมาณความยาวท่อที่เขียนไปทั้งหมดในโปรแกรมได้ ความยาวท่อที่ได้จะใกล้เคียงกับการสร้างจริงมากกว่าวิธีแบบเดิม ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า การถอดแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ปริมาณท่อที่ตรงตามปริมาณที่ใช้จริง ทำให้ต้นทุนในการสั่งซื้อลดลงและยังได้แบบเป็นสามมิติ  ทำให้ดูแบบแล้วเข้าใจการทำงานง่ายขึ้น ผู้ออกแบบ ช่าง รวมไปถึงลูกค้า สามารถดูแบบแล้วเข้าใจตรงกันและทราบถึงต้นทุนได้จากการถอดแบบ โดยผลที่ได้ คือ สามารถลดต้นทุนวัสดุและแรงงานในการลดต้นทุนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง กรณีศึกษาโครงการ คอนโดลุมพินีเดอะซีเล็คเต็ด (เกษตร-งามวงศ์วาน) 618,131 บาท คิดเป็นร้อยละ 14

คำสำคัญ: การลดต้นทุน, ท่อน้ำดับเพลิง, การถอดแบบ


Abstract

This project aimed to reduce costs by improving the process of removing the amount of pipes in the firefighting system. This project case study was in Lumpini Condo, the Select (Kaset-Ngamwongwan) with a new method using computer programs (Because the company already has the program). In eneral, the original method of pipe volume replication would use the paper type printing method, and then measure the length as according to the pattern. When obtaining one pipe length reproduction, it would be noted by this method that there is a high chance of making a mistake. Once the model was finished, it would get more volume than stated. To solve this problem, the aim of this project to use a computer program for pipe replication has the advantage of being able to draw in three dimensions and can also remove the amount of all pipes length written in the program. The amount of pipe length would be closer to the actual construction than the traditional method. The results of the comparative study shows that the reproduction with a computer program gets the quantity of pipes that corresponds to the actual amount used, causing the cost of purchase to decrease and also being in three dimensions, making it look easier to understand designers and technicians, including customers, are able to see and understand and the cost of replication. This can reduce material and labor costs, reduce the cost of pipe modeling in fire protection system cost to 618,131 Baht, which is 14 percent of the total cost.

Keywords: Cost Reduction, Firefighting pipes, Replication.


การลดต้นทุนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง: กรณีศึกษาโครงการ คอนโดลุมพินีเดอะซีเล็คเต็ด (เกษตร-งามวงศ์วาน) / Reducing Cost of Piping Replication in Firefighting Systems: Case Study
Lumpini Condo Project the Select (Kaset-Ngamwongwan)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 262
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code