ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ

Last modified: March 3, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ
Satisfaction on the Decision to use the Services of Omnoi Driving Center
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายบัณฑิต ควรชม, นายพิทวัส ครุฑน้อย, นายอิสรานนท์ นนทา, นายภานุพัฒน์ ทุมพร
Mr. Panupat  Thomporn, Mr. Pitthawas  Khutnoi, Mr. Bandit  Khuanchom, Mr. Itsaranon  Nontha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Mrs. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

บัณฑิต ควรชม, พิทวัส ครุฑน้อย, อิสรานนท์ นนทา และ ภานุพัฒน์ ทุมพร. (2559). ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บริษัท อ้อมน้อยไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสอบใบอนุญาตขับขี่ของบริษัท อ้อมน้อย ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่เป็นเรดติ้งสะเกล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ จากการศึกษา พบว่าความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ ในเรื่องเพศกับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจในด้านการสอบ

ใบอนุญาตขับขี่มากกว่าเพศหญิงในระดับค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีสุด และความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ ในเรื่องอายุกับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า อายุ 40 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการมากกว่าในช่วงอายุอื่นๆในระดับค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด อยู่ที่ 4.33 อยู่ในระดับดีสุด และความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ ในเรื่องระดับการศึกษากับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการสูงกว่าระดับการศึกษาอื่นๆโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.6 อยู่ในระดับ ดีสุด และในเรื่องความ

พึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ ระหว่างสถานภาพของผู้มารับบริการ(อาชีพ)กับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน อาชีพข้าราชการ มีความพึงพอใจด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่ที่ให้บริการมากกว่าอาชีพอื่นๆโดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดอยู่ที่ 3.86 จัดอยู่ในระดับดี

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การตัดสินใจ, การบริการ


Abstract

The report studied the satisfaction of Omnoi driving instructors. The objective was to find the satisfaction factors of the decision on the driving instruction of Omnoi Driving Center Co.,Ltd. And to find the satisfaction of driving license testing at the company. The tool used in this research was a rating scale questionnaire. The target sample came from 400 customers of the company. The statistics used in the research were mean and percentage.

The results showed that from a sex perspective and with 5 factors, male customers had more satisfaction over female customers at 4.49; the results also showed that from an age range perspective, the age range 40 and up was more satisfied than others age ranges at 4.33. From an education perspective, bachelor’s degree was satisfied with the services more than other education level at 4.60. From an occupation perspective, the results indicated that government offices had higher satisfaction level than other occupations at 3.86.

Keywords:  Satisfaction, Decision, Service.


ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ / Satisfaction on the Decision to use the Services of Omnoi Driving Center

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 173
Previous: ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้มาซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ภาษีเจริญ
Next: การจัดเก็บเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาเขตบางแค
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code