การกระจายตัวอุณหภูมิของผนังตู้รับส่งสัญญาณ

Last modified: January 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การกระจายตัวอุณหภูมิของผนังตู้รับส่งสัญญาณ
Temperature Distribution of the Transmitter Wall
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวสิน ขุนไกรวงษ์
Mr. Wasin Khunkraiwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2559
2/2016

การอ้างอิง/citation

วสิน ขุนไกรวงษ์. (2559). การกระจายตัวอุณหภูมิของผนังตู้รับส่งสัญญาณ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะการจายตัวของอุณหภูมิของผนังตู้รับส่งสัญญาณ ระหว่างผนังปกติที่ใช้โพลียูรีเทนโฟมกับผนังที่ใช้โพลียูรีเทนโฟมร่วมกับโพลีสไตรีนโฟมโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยคำนวณ ผลการทดลองพบว่าสามารถใช้โพลียูรีเทนโฟมร่วมกับโพลีสไตรีนโฟมในการทำผนังตู้รับส่งสัญญาณได้ และมีการไหลผ่านความร้อนที่น้อยกว่าเพราะค่าการนำความร้อนของโพลีสไตรีนโฟมมีค่าที่น้อยกว่าโพลียูลีเทนโฟม จึงทำให้มีการกระจายตัวของอุณหภูมิน้อยกว่า ทำให้ความร้อนไหลผ่านผนังได้น้อยกว่าผนังที่ใช้ผนังปรกติที่ใช้โฟมโพลียูรีเทนเพียงอย่างเดียว ประโยชน์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตผนังตู้รับส่งสัญญาณเพราะมีส่วนที่ใช้โพลีสไตรีนโฟมมีราคาที่ถูกกว่าโพลียูรีเทนโฟม สามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษามาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เครื่องมือในกระบวนการผลิตซ้า ให้ใช้เวลาที่น้อยลง

คำสำคัญ: การนำความร้อน, วัสดุ, อุณหภูมิ


Abstract

This report was to study the characteristics of the temperature of the wall of the cabinet. Normal walls use polyurethane foam. Walls with polyurethane foam in combination with polystyrene foam have a wall thickness of 41 mm and consist of 3 layers: first layer. gal analyzed steel. thickness 0.5 mmm: second layer. foam 40 mm: third layer steel bond: 0.5 millimeters. The simulation results were used to analyze the temperature changes by setting the external weather conditions to 40’c and inserting the thermal conductivity of the materials in each layer. The temperature of the steel surface was measured from the 60’c thermometer due to the surface begin heated. Therefore. the convection of heat into the atmosphere by using the steady-state values was S watts per square meter. By inserting these variables into the program to help calculate the temperature distribution, the results showed that polyurethane foam can be used in combination with polystyrene foam to make the pancI wall, and it has lower heat flow because of lower thermal conductivity. There fore, the temperature distribution was lower and made the heat flow through the wall-less than the normal wall using polyurethane foam alone. The price of polystyrene foam is cheap. and this reduced the cost of producing the transmitter wall.

Keywords: thermal conductivity, materials, temperature.


การกระจายตัวอุณหภูมิของผนังตู้รับส่งสัญญาณ / Temperature Distribution of the Transmitter Wall

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 435
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code