ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส โอ พี

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส โอ พี
The study of online advertising production of Chaingmai SOP Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสมหญิง ละอองแก้ว
Ms.Somying La orang kaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สมหญิง ละอองแก้ว. (ใส่ปีพิมพ์). ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส โอ พี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาในเรื่อง”ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส โอ พี” โดยใช้โปรแกรม adobe Photoshop และ adobe illustrator ในการออกแบบแบนเนอร์ และ แคตตาล็อตสินค้า ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ พี ประกอบไปด้วยการรับบรีฟจาก ฝ่ายขาย การออกแบบงานโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบงานตามที่ได้รับบรีฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบ แบนเนอร์ , แคตตาล็อกสินค้า “ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส โอ พี ” 2.เพื่อหาความรู้ ทักษะในการใช้ adobe Photoshop , adobe illustrator จากมืออาชีพ

บริษัท เทเลอินโฟมิเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำสมุดหน้าเหลือง Thailand YellowPages อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2534 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อธุรกรรมทุก และได้ยกเลิกรูปแบบสมุดเล่มหนารูปแบบเก่าออกไป หันมาทำออนไลน์โดยการปรับเป็น www.yellowpages.co.th ที่เข้าใจความต้องการของแต่ละธุรกิจได้อย่างดี ผู้จัดทำได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนก Online Media Sale ตำแหน่ง Graphic Designer โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ แคตตาล็อกสินค้า , แบนเนอร์ หน้าเว็บไซต์ของลูกค้า มาจัดวางองค์ประกอบชิ้นงาน ปรับภาพสินค้า ไดคัทภาพสินค้า และออกแบบให้ชิ้นงานตอบโจท์ยลูกค้าที่สุด

คำสำคัญ: สื่อโฆษณา, ออนไลน์, กราฟิก


Abstract

This cooperative report focuses on the study of online advertising production of Chaingmai SOP Company with the help of adobe photoshop and adobe illustrator for banner and catalog designs. The objectives are to study the working procedures and enhance knowledge of banner, and catalog designs by using adobe photoshop and adobe illustrator from professionals. The student was assigned to work as a graphic designer designing the banner, layout the content. All of which is to satisfy the needs of customers.

 

Keywords:  Online advertising, production photoshop, illustrator.


ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส โอ พี / The study of online advertising production of Chaingmai SOP Company

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 512
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles