ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์บริษัทซุปเปอร์สตีล(ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน)

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์บริษัทซุปเปอร์สตีล(ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน)
The online multimedia procedures of Super Steel (Thailand) Company Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสัญชัย คงคานนท์
Mr.Sanchai Kongkanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สัญชัย คงคานนท์ . (2560). ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์บริษัทซุปเปอร์สตีล(ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติการสหกิจศึกษาเรื่อง “ ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ซุปเปอร์สตีล(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบของเว็บไซต์ของบริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด(มหาชน) 2.เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด(มหาชน)

บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ให้กับสินค้าประเภท B2B ในรูปแบบของเว็บไซต์ การที่ได้ไปสหกิจศึกษาในครั้งนี้ที่ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด(มหาชน) ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในแผนก online media sale ตำแหน่ง กราฟิก ดีไซน์ โดยมีหน้าที่ในการเขียน Content ในการโฆษณาสินค้ารวมถึงบริการบนเว็บไซต์ การออกแบบ Banner Website และ Catalog สินค้า online เพื่อตอบสนองให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

สิ่งที่ได้พบเจอและเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ เช่น ปัญหาองค์ประกอบของรูปภาพที่ลูกค้าต้องการให้ใช้ทำแบนเนอร์ โดยมีวิธีในการแก้ไขปัญหาโดยการครอปรูปภาพเพื่อให้จัดองค์ประกอบในภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ทำแบรน์เนอร์

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการทำหน้าที่เป็น กราฟิก ดีไซน์ นั้นคือ 1.เรื่องของเทคนิคในการจัดรูปแบบตัวอักษรให้มีความโดดเด่น ชัดเจนและสามารถอ่านได้สะดวก 2.การเป็นกราฟิก ดีไซน์เทคนิคมีส่วนสำคัญในการทำงานแต่ก็ควรที่จะค้นหาไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอควบคู่ไปกับเทคนิคในการผลิตชิ้นงาน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาให้ดีที่สุด

 

คำสำคัญ: การออกแบบ, โฆษณาออนไลน์


Abstract

This cooperative report studies the online multimedia procedures of Super Steel (Thailand) Company Ltd. It has objectives to study the online content production and comprehend the workflow of advertising media of the company.

The student was assigned to work as the graphic designer in the online marketing department and had responsibilities to write content for marketing, production, and designing of banner, website and catalog. The study found that there is a need to understand the customers and generate guideline for online products. The student can learn more how to be better graphic designer and have new ideas to improve the online content quality.

 

Keywords:  Design, Online Advertising.


ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์บริษัทซุปเปอร์สตีล(ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) / The online multimedia procedures of Super Steel (Thailand) Company Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 249
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles