การออกแบบหนังสือ Photo book เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับวัยรุ่น

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบหนังสือ Photo book เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับวัยรุ่น
Designing a photo book to raise awareness for teenagers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัชพล พูลพุฒ
Mr. Nutchapon Poonput
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. วิเชษฐ์ แสงดวงคื
Dr. Vichet Saengduangdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

ณัชพล พูลพุฒ. (2562). การออกแบบหนังสือ Photo book เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับวัยรุ่น. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การออกแบบ Photo book เรื่องสุนัขงจัด วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่ได้พบเห็นสุนับจรจัด โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ช่วยในการตัดต่อและแต่งโหนสึภาทให้เข้ากับเนื้อหาที่ะสื่อพื่อเพิ่มการตระหนักและใช้ Adobe Designในการจัดวาง Layout เละการใส่รูปภาพและ เนื้อหา ประโยชน์ที่ไต้จาก Photo book เล่มนี้ พื่อให้ผู้อำนเกิดความรู้สึกเมดดาสงสารไม่เห็นสุนัขเป็นแต่สิ่งสนองความรู้สึกของตนเองเมื่อไม่ต้องคก็นำไปปล่อย สร้งปัญหาให้กับสังคมมากมาย หนังสือ Photo book เล่มนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้งจิดสำนึกที่ดีให้กิดกับผู้อำน และช่วยเหลือเบ่งปันในทุกมิติ กับสุนับจรจัด

คำสำคัญ: หนังสือภาพถ่าย, การตระหนัก, สุนัขจรจัด


Abstract

The design of Photo Book about strayed dogs is for the purpose of building good consciousness of people who meet strayed dogs by using Adobe Photoshop program assisting in editing and improve color of the picture to incorporate with the story in order to publicize. The use of Adobe InDesign is to Layout put in pictures and story. The benefit of this Photo Book is for readers to have kindness for strayed dogs and do not raite dogs for their satisfaction when they are not wanted people just leave them in public places creating problems for society. This Photo Book may be part of creating good consciousness of the readers and assisting strayed dogs in many angles.

Keywords: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Photo book.


การออกแบบหนังสือ Photo book เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับวัยรุ่น | Designing a photo book to raise awareness for teenagers

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 975
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code