การออกแบบชุดตัวอักษรเพื่อแสดงอัตลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบชุดตัวอักษรเพื่อแสดงอัตลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
Font Design for Identitty of Seub Nakhasathien Foundation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐริกา จำปาเรื่อง
Miss Nuttarikar Jamparuang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร ธนานันท์
Mr. Pasakorn Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐริกา จำปาเรื่อง. (2561). การออกแบบชุดตัวอักษรเพื่อแสดงอัตลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

   มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจัดตั้งขึ้นโดยมีจุตประสค์หลักเพื่อทำงานสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสืบนาคะเสถียร ทำหน้าที่ถ่ายทอดสถานการณ์ ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพุนความรู้ความเข้าใจ ต้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านการประชาสัมพันธีในสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อรูปแบบออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์

ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการออกแบบขุดตัวอักษร จากลักษณะเต่นของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรสำหรับมูลนิธินำชุตตัวอักษรไปใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์ โตยทำการออกแบบชุตตัวอักษรจำนวน 2 ชตประกอบไปด้วย ชุดตัวอักษรตัวพิมพ์พาดหัวและชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ข้อความ จาก โปรแกรม Adobe llustrator cc 2018 และ โปรแกรม Font Studio 5 ในการพัฒนา เพื่อนำไปเผยแพร่ในรูปแบบ สื่อต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงปณิธานในหน่วยงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

คำสำคัญ: ตัวอักษร, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, อัดลักษณ์


Abstract

           Sueb Nakhasathien Foundation is established to inherit Sueb Nakhasathien’s intention. His purpose is to convey the importance of natural resources and increase understanding of nature reserves in the form of media such as online media and print media.

Therefore, from the unique characteristics of Sueb Nakhasathien Foundation, the organizer came up with the idea of designing a font set for the organization to use in public relation media. The organizer designed 2 font sets by using Adobe illustrator cc 2018 and Font Studio 5 and studying the foundation’s data. The font set will be published in various media outlets and create an understanding for public awareness of the agency’s aspirations.

Keywords:  Aspirations, Font, Sueb Nakhasathien Foundation.


การออกแบบชุดตัวอักษรเพื่อแสดงอัตลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร| Font Design for Identitty of Seub Nakhasathien Foundation

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 498
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code