การสร้างแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับคนรักกิจกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง

Last modified: July 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การสร้างแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับคนรักกิจกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง
Research Article: Developing an Application for Activity Lovers by Applying Social Network and Cloud Computing Technology
ผู้เขียน|Author: จรรยา แหยมเจริญ, สายยาใจ พึ่งประชา, พชระ กันทา, นันทภรณ์ ภุมรินทร์ | Janya Yamcharoen, Saiyajai Peungpracha, Patchara Kantha, Nanthaporn Pummarin
Email: janya.yam@siam.edu  ;  saiyajai.peu@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Computer Science, Faculty of Science, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม | 6th Conference 2021, June 20, 2022 (online), Christian University, Nakhon Pathom

การอ้างอิง|Citation

จรรยา แหยมเจริญ, สายยาใจ พึ่งประชา, พชระ กันทา, นันทภรณ์ ภุมรินทร์. (2565). การสร้างแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับคนรักกิจกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (หน้า 505-514). นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

Yamcharoen J., Peungpracha S., Kantha P., & Pummarin N. (2022). Developing an application for activity lovers by applying social network and cloud computing technology. In 6th Conference 2021 (pp. 505-514). Nakhon Pathom: Christian University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ชื่นชอบทำกิจกรรม และหาเพื่อนร่วมทำกิจกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง และมีระบบแนะนำกิจกรรมตามความชอบส่วนบุคคล แบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. ส่วนเบื้องหน้า (Front-End) เป็นโมบายแอปพลิเคชันแบบครอสแพลทฟอร์ม สามารถทำงานได้ทั้งบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์และไอโอเอส พัฒนาด้วยภาษา Dart และ Flutter Framework 2. ส่วนเบื้องหลัง (Back-End) เป็นการบริการจัดการข้อมูล ใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบ NoSQL ด้วย Firebase และอัลกอริทึมการแนะนำกิจกรรมตามความชอบส่วนบุคคลโดยใช้หลักการของภาษา SQL ในการคิวรี่ข้อมูลตามประเภทกิจกรรมที่ชื่นชอบและความถี่ (Frequency) ของการกดถูกใจกิจกรรม ทดสอบการใช้งานระบบจากกลุ่มผู้ใช้โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11, S.D. เท่ากับ 0.25 และระบบแนะนำกิจกรรมตามความชอบส่วนบุคคลมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ระบบที่พัฒนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสยามได้ ทำให้เกิดศูนย์กลางกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แหล่งใหม่

คำสำคัญ: สังคมออนไลน์, ครอสแพลทฟอร์มแอปพลิเคชัน, ระบบแนะนำส่วนบุคคลอัจฉริยะ


ABSTRACT

The purpose of this research was to develop a mobile application a medium for activist and seek friends to join the activity by utilizing social media technology and cloud computing. And has a personalized recommendation system. The system consists of 2 parts: 1. Front-end is a cross-platform mobile application that can work on both Android and iOS platforms developed with Dart and Flutter Frameworks. 2. Back-end is data management by using Firebase is NoSQL database technology and a personalized recommendation algorithm using the SQL language to retrieve the activity by the activity types and frequency of activity liked. Testing the system by a group of users that have been simple random sampling from senior students of the computer science program, Siam University, a total of 10 people. The result was the application works according to the specification. The satisfaction with the performance of the system was at a good level with an average score of 4.11, S.D. 0.25 and the accuracy of the personalized recommendation system was at a good level with an average score of 4.60. The developed system can be applied to activities within the university and make a new online activity hub.

Keywords:  Social, Cross-Platform Application, Personalized Recommendation System.


Developing an Application for Activity Lovers by Applying Social Network and Cloud Computing Technolog

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 95
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print