แอนิเมชันสาธิตการใช้เว็บไซต์ IPR MOOC ของสถาบันการประชาสัมพันธ์

Last modified: December 2, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แอนิเมชันสาธิตการใช้เว็บไซต์ IPR MOOC ของสถาบันการประชาสัมพันธ์
Demonstration Animation for The Public Relations Institute’s IPR MOOC Website
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอาภา ประมวลทรัพย์
Ms. Arpa Pramualsap, 5905100015
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

อาภา ประมวลทรัพย์. (2563). แอนิเมชันสาธิตการใช้เว็บไซต์ IPR MOOC ของสถาบันการประชาสัมพันธ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pramualsap A. (2020). Demonstration animation for the public relations Institute’s IPR MOOC Website. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

     สถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นภาครัฐให้บริการทางด้านการศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ได้จัดจ้างบุคคลภายนอกมาสอนวิธีการใช้งาน IPR MOOC พร้อมคู่มือการใช้งาน จากการศึกษาคู่มือการใช้งาน IPR MOOC พบว่าคู่มือการใช้งานไม่ค่อยสมบูรณ์ บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรสามารถใช้งานได้เพียงไม่กี่ส่วนและไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อเกิดปัญหา จึงได้มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทำแอนิเมชันสาธิตการใช้เว็บไซต์ IPR MOOC ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้งานสำหรับภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้ได้ความรู้และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยแอนิเมชันสาธิตการใช้เว็บไซต์ IPR MOOC จะอธิบายรายละเอียดทีละขั้นตอนของการเข้าใช้งานระบบ  e-Learning เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน

คำสำคัญ: การออกแบบ, คู่มือการใช้งาน, แอนิเมชัน


Abstract

     The Institute of Public Relations is a government agency that provides services for personnel development in public relations and mass communication. The Institute of Public Relations outsourced a user manual to teach how to use IPR MOOC. According to IPR MOOC with a user manual, it was found that the manual itself was incomplete in certain areas. In particular, internal and external personnel were able to utilize some parts and were not able to apply them when real issues came up. Therefore, it was assigned to the students to produce a demonstration on how to use them in terms of animation on the IPR MOOC’s website for internal and external organization’s personnel. This would provide sufficient knowledge and common sense to help solve the real issue. The demonstration of animation on IPR MOOC website provided details and steps on how to access an e-Learning system for user’s convenience.

Keywords:  Animation, Design, User Manual.


  แอนิเมชันสาธิตการใช้เว็บไซต์ IPR MOOC ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ | Demonstration Animation for The Public Relations Institute’s IPR MOOC Website

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 162
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print