Tags: อาจารย์นลินรัตน์ วิศวกิตติ - Miss Nalinrat Wissawakitti
การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์

สุเทพ ทัพธวัช, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และวิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2566). การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 550-553). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย

อรุชา ตรีสุรนรา และ ภูชนะ ซู. (2564). การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32

สุเทพ ทัพธวัช, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2565). เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 668-671). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ

วิลาวัลย์ เชื้อนิจ. (2563). การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2564). ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า 348-351). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.

การพัฒนาระบบการแชร์ไฟล์

ชลากร ปัญญาชนเจริญ. (2560). การพัฒนาระบบการแชร์ไฟล์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์

พีรพล สุขสมบูรณ์. (2560). การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์

ณัฐภูมินทร์ เขมะทัสสี. (2560). การพัฒนาเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2563). ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (Electrical Engineering Network: EENET 2020) (หน้า GN-07). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง

เกียรติศักดิ์ ศรีดาชาติ, ศิวัช ประคองศิลป์ และ กษิดิศ สุดสงวน. (2562). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย

พิพัฒน์ ถาวรทอง, อนุวัฒน์ สลุบพล. (2558). ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, ยงยุทธ นาราษฎร์, พกิจ สุวัตถิ์ และ นลินรัตน์ วิศวกิตติ. (2562). การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (หน้า 51-60). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, อนุวัฒน์ สลุบพล และ พิพัฒน์ ถาวรทอง. (2561). ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10. (หน้า 647-650)