ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกสับปะรด

Last modified: June 20, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกสับปะรด
Dishwashing Liquid from Pineapple Skin
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว สุวรรณา กุณรักษ์, นางสาว อรวรรณ เครือตา, นางสาว อรวรา  เย็นพันธุ์
Ms. Suwanna  Kunnarak, Ms. Orawan    Kruaeta, Ms. Ornvara   Yenphan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สุวรรณา กุณรักษ์, อรวรรณ เครือตา และ อรวรา  เย็นพันธุ์. (2560). ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกสับปะรด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกสับปะรด นี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของเปลือกสับปะรดที่ใช้ในการชำระล้างคราบสกปรก ความมันจากอาหาร และความสามารถในการดับกลิ่นคาวที่ติดจานได้ โดยการเลือกนำเอาเปลือกสับปะรดที่เหลือใช้จากห้องอาหารภายในโรงแรมของพนักงานมารีไซเคิล ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยลดปริมาณของขยะและวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมากจากแผนกครัวภายในโรงแรมทั้งยังสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเอาเศษวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้แล้วภายในโรงแรมมารีไซเคิลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการศึกษาวิธีการดำเนินงานและวิธีการทำน้ำยาล้างจานจากเปลือกสับปะรดอย่างละเอียด และมีการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานภายในโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท เป็นจำนวน 30 คน ซึ่งในจำนวนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของพนักงานที่ในแผนกครัว ซึ่งเป็นแผนกที่มีความจำเป็นในการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้ทำขึ้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกสับปะรดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48

คำสำคัญ: น้ำยาล้างจาน, เปลือกสับปะรด, รีไซเคิล


Abstract

The dishwashing liquid from pineapple skin project was compiled that aims to study the benefits of pineapple skin use for washing stains, and its ability to eliminate the dish’s smell from food. The remaining pineapple skin from the employee’s canteen was recycled to reduce a large amount of the waste and the material from the kitchen of the hotel were not used.

As a result, the researcher recognized the benefits of recycling the leftover materials that were not used from the hotel, and created a new product which could generate benefits. This research has processes to study the procedure of the details of how to create a dishwashing liquid from pineapple skin. There was also an experiment of the effectiveness measurement. The sampling groups were the kitchen staff which is the staff from the department that actually use the product of this research. The average score of the satisfaction of the dishwashing liquid from pineapple skin was 4.48

Keywords:  Dishwashing liquid, Pineapple skin, Recycle.


ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกสับปะรด | Dishwashing Liquid from Pineapple Skin

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 11937
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print