ผลิตภัณฑ์ดินสอกากกาแฟ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ผลิตภัณฑ์ดินสอกากกาแฟ
Pencil from Recycling Wasted Coffee Grounds
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย มิติ เย็นใจ, นาย ศิลา อยู่เป็นสุข, นาย ประสบโชค คงเป็นสุข
Mr. Miti Yenjai, Mr. Sila Yoopensuk, Mr. Prasobchok Khongpensuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ประสบโชค คงเป็นสุข, มิติ เย็นใจ และ ศิลา อยู่เป็นสุข. (2560). ผลิตภัณฑ์ดินสอกากกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด จึงได้จัดตั้งนโยบายโรงแรมสีเขียว เช่น มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง โดยนำน้ำบำบัดมารดน้ำต้นไม้ อีกทั้งยังมีนโยบาย ให้งดการสั่งซื้อและของใช้ ที่ทำมาจากพลาสติก เช่น เปลี่ยนมาใช้หลอดน้ำที่จากกระดาษ หรือ ใช้ขวดแก้วที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

หลังจากคณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานสหกิจ ได้ตระหนักถึงปัญหาในการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และยังมีขยะเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เช่น กากกาแฟ ถุงชา เศษอาหารและผลไม้ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำสนใจกากกาแฟ จึงได้ทำการศึกษาหาข้อมูลที่จะนำกากกาแฟที่เหลือทิ้งมาทำให้เกิดประโยชน์แก่โรงแรม โดยการรีไซเคิล คณะผู้จัดปรึกษาพนักงานและอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการนำกากกาแฟมาใช้ทำเป็นวัตถุดิบในการทำดินสอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการสั่งของ ของแผนกจัดเลี้ยง เพื่อทดแทนการสั่งซื้อดินสอสำหรับให้ลูกค้า เช่น งานสัมมนา งานประชุม หรืองานจัดเลี้ยงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณของเหลือทิ้งได้อีกทาง เป็นต้น

คำสำคัญ: ดินสอ, กากกาแฟ


Abstract

Anantara Riverside Bangkok Resort is aware of the limited use of natural resources. So, the hotel has set up a green hotel policy to be consistent with the solution of global warming problems or the overflowing waste now. However, the hotel has treated the wastewater before releasing or bring treated water to gardening.  And also, the hotel tries to reduce the purchase and use of goods made from plastics, such as changing to use paper straws or using recycled glass bottles.

From working at the banquet department, the authors find the problem of many wastes each day.  For example, coffee grounds. Therefore, the authors would like to use of coffee grounds as raw materials for making pencils with the objective of reducing the cost of ordering. It also helps to reduce the amount of waste left in another way.

Keywords:  Pencil, Coffee grounds, Recycle waste.


ผลิตภัณฑ์ดินสอกากกาแฟ | Pencil from Recycling Wasted Coffee Grounds

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 498
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print