ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อน ในน้ำปลาโซเดียมต่ำ

Last modified: August 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อนในน้ำปลาโซเดียมต่ำ
Research Article: Effect of Temperature on Heat Resistance of Halophilic and Thermotolerant Bacteria in Low Sodium Fish Sauce
ผู้เขียน/Author: เกศรา แซกพุทรา, หัตถ์ชนก วัฒนเลิศสุวัตร, อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และณฐมล จินดาพรรณ
Email: ampun.cha@siam.edu
ภาควิชา/คณะ: ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Department of  Food Technology, Faculty of Science,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |The 8th Academic Science and Technology Conference: ASTC2020

การอ้างอิง/citation

เกศรา แซกพุทรา, หัตถ์ชนก วัฒนเลิศสุวัตร, อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และณฐมล จินดาพรรณ. (2564). ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อนในน้ำปลาโซเดียมต่ำ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 (หน้า 265-274). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อน จำนวน 3 ไอโซเลต ได้แก่ ไอโซเลต No.1, No.2 และ No.3 ในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มีความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 14 เมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส พบว่าแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลต มีปริมาณลดลงเมื่อใช้เวลาในการให้ความร้อนมากขึ้น และมีความต้านความร้อนน้อยลง เมื่ออยู่ในภาวะที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยพบว่าแบคทีเรียไอโซเลต No.1 มีค่าความต้านทานความร้อน D75, D85 และ D95 เท่ากับ 48.08, 4.20 และ 1.33 นาที ตามลำดับ แบคทีเรีย ไอโซเลต No.2 มีค่า D75, D85 และ D95 เท่ากับ 9.12, 4.14 และ 1.47 นาที และแบคทีเรียไอโซเลต No.3 มีค่า D75, D85 และ D95 เท่ากับ 37.31, 6.40 และ 1.84 นาที ตามลำดับ จากนั้นนำแบคทีเรียไอโซเลต No.3 มาศึกษาความต้านทานความร้อน เมื่ออยู่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น ร้อยละ 14 พบว่ามีค่าความต้านทานความร้อน ค่า D75, D85 และ D95 เท่ากับ 8.06 1.95 และ 1.57 นาที ตามลำดับ

คำสำคัญ: ความต้านทานความร้อน, แบคทีเรียชอบเกลือ, แบคทีเรียทนความร้อน, น้ำปลาโซเดียมต่ำ


ABSTRACT

This research was studied on heat resistance of three halophilic and thermotolerant bacteria. Isolated bacteria No.1, 2 and 3 in low sodium fish sauce (14% sodium chloride) were exposed to heat treatments at 75, 85 and 95 °C. Three isolated bacteria populations decreased with increasing heating times. Heat resistance (Dvalue) of three isolated bacteria reduced with increasing temperatures. The results indicated that D75, D85 and D95 of isolated bacteria No.1 were 48.08, 4.20 and 1.33 minutes, respectively. The D75, D85 and D95 of isolated bacteria No.2 were 9.12, 4.14 and 1.47 minutes, respectively. The D75, D85 and D95 of isolated bacteria No.3 were 37.31, 6.40 and 1.84 minutes, respectively. The isolated bacteria No.3 was selected to investigate heat resistance in 14% sodium chloride solution. It found that D75, D85 and D95 of isolated bacteria No.3 was 8.06, 1.95 and 1.57 minutes, respectively.

Keywords:  Heat resistance, Halophilic bacteria, Thermotolerant bacteria, Low sodium fish sauce.


ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อนในน้ำปลาโซเดียมต่ำ|Effect of Temperature on Heat Resistance of Halophilic and Thermotolerant Bacteria in Low Sodium Fish Sauce

Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 367
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code