การเขียนแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย

Last modified: March 16, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การเขียนแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย
Electrical Drawings for Habitation
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ภัทรพร ธำรงกิจวิทยากุล, ธนัชพร อำภา, ศักดา ดวงสง่า
Pataraphon Thumrongkitwittayakul, Thanatchapawn Ampha, Sakda Duangsahnga
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการเขียนแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ฝึกการเขียนแบบระบบไฟฟ้า การตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินราคา ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การเขียนแบบระบบไฟฟ้า. การตรวจสอบคุณภาพ, การประเมินราคา


Abstract

This cooperative education project proposed electrical drawings for habitation. The experiences took place during the cooperative education practice of Siam University with Sivarom Real Estate Co., Ltd. The author was assigned to practicing electrical drawings, quality inspection and appraisal. The practical knowledge results can be applied to practical work well.

คำสำคัญ: Electrical drawings, quality inspection, appraisal


ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print