การทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยในอาคาร

Last modified: March 12, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยในอาคาร
Testing and Maintenance of Indoor Fire Alarm Systems
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายรตนากร อักษรวรรณ, Mr.Rattanakorn Augsornwan
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร – Asst. Prof. Vyapote Supabowornsathian
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2564 (2021)

บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับการทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในอาคารโดยได้เข้าไปปฏิบัติงานในบริษัททรูพรอพเพอร์ตี้ เลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ 10250 ตั้งแต่วันที่ 23สิงหาคม 2564 ถึง 10ธันวาคม 2564 ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนกช่างบำรุงรักษาฝ่ายอาคารในส่วนงานของห้องควบคุมระบบต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงการทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในอาคารการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีและวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแผนกและผู้ขายที่เข้ามาแก้ระบบ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ จึงทำให้สามารถปฏิบัติงานการทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในอาคารได้อย่างราบรื่น

คำสำคัญ: การทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในอาคาร, การบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในอาคาร, บริษัท True Properties


Abstract

This cooperative education project presented the testing and maintenance of indoor fire alarm systemsat True Properties Company Limited locatedat 1252 Phatthanakan Road, SuanLuangSubdistrict, SuanLuang District, Bangkok 10250 from August 23, 2021 to December 10, 2021.The company assigned work in the building maintenance department in the division of thecontrolroom monitor system assembly of various building systems, including testing and maintenance of indoorfire alarm systems. Knowledge of the procedures and methods of testing and maintenance of fire alarm systems, including other building assembly systems, 15 needed.Other from working in the department, many problems were encountered during the internship.Problems can be solved by consulting experts in the department and the venders who came to fix the system. This created knowledge, understanding, and being able to solve problems systematically. As a result, the auditing operations can be carried out smoothly.

คำสำคัญ: Testing of indoor fire alarm systems, maintenance of indoor fire alarm systems, True Properties Company Limited.


ผศ. ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร – Asst. Prof. Vyapote Supabowornsathian, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print