ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ในอาคาร

Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ในอาคาร
Fire Alarm Systems for Buildings
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นพดล ไทรจำปา, อุดมศักดิ์ โชติรัตน์
Noppadon Saijampa, Udomsak Chotirat
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ในอาคาร ซึ่งเกิดจากการศึกษาในระหว่าง การฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัท มาร์จินอล จำกัด ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยต่างๆ ได้ถูกศึกษาและทำการตรวจสอบเพื่อรองรับปัญหาด้านอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หลักการการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับในเบื้องต้น รูปแบบของสัญญาณแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ตรวจจับประเภทต่างๆ งานบำรุงรักษา เชิงป้องกัน และในส่วนระบบควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกนำเสนอไว้ในรายงานอย่างสมบูรณ์

คำสำคัญ: อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัย, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


Abstract

This cooperative education project presented the fire alarm system that was studied during the internship of Siam University and Marjinal Limited. The fire alarms were studied and checked to be sure they could handle possible fire problems. The design principles, the initial installation of the fire detectors, the types of the alarms of different fire detectors, the preventive maintenance, and the control systems were completely presented in the report.

Keyword: fire detectors, fire alarm system, preventive maintenance


ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print